Annika Rannamets ja Evelin Raadik osalesid Rakendusliku Antropoloogia Keskuse uuringu järgses töötoas

Möödunud nädalal viidi Sotsiaalministeeriumis läbi uuringu “Lähisuhtevägivallaga seotud teadmised ja hoiakud päästekorraldajate ja politseinike seas” järgne töötuba. Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni esindasid Annika Rannamets ja Evelin Raadik.

Siseministeeriumi tellimusel ja Rakendusliku Antropoloogia Keskuse (RAK) poolt läbi viidud uuringu eesmärk oli mõista Eesti lähisuhtevägivalla juhtumite lahendamisega kokkupuutuvate töötajatega seonduvaid kogemusi, teadmisi ja hoiakuid. Uuringu sihtrühmaks olid päästekorraldajad ja politseinikud. Saadud tulemuste abil planeeritakse edasisi tegevusi valdkonnas selleks, et parendada vägivallajuhtumitega kokkupuutuvate spetsialistide teadlikkust ja oskusi. Lisaks nähakse, et uuringutulemused on väärtuslikuks sisendiks ka näiteks tegevus- ja ametijuhendite ning õppekavade ja õppematerjalide kaasajastamisel. Võimalusel plaanitakse uuringus esitatud praktilisi ettepanekuid rakendada juba järgmise perioodi tööplaanides.

Kõnealuse uuringu põhiosa moodustasid intervjuud politseinike ja päästekorraldajatega, ent lahenduste ja soovituste väljatöötamiseks kaasati erinevaid osapooli koosloome töötoa abil. Töötuppa olid kaasatud need inimesed, keda lahendused, mis töötoas esile tulid, kõige enam puudutavad. Rannamets ja Raadik rääkisid, et töötoas tehti tööd väiksemates gruppides ning otsiti parimaid lahendusvõimalusi teemadele, mis kerkisid esile intervjuude käigus.

Lähisuhtevägivalla juhtumite juures puutub politsei kokku ka sotsiaal- ja lastekaitsetöötajatega, mistõttu peetigi oluliseks nende kaasamine töötuppa.