ESTA ja alaliitude ühispöördumine

ESTA tegi koostöös Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoja; Eesti Tervishoiu Sotsiaaltöötajate Assotsiatsiooni; Eesti Sotsiaaltöö Üliõpilaste Seltsi; Erihoolekandeteenuse Pakkujate Liidu; Õdede Liidu ja Õdede Liidu hooldustöötajate seltsinguga; Kogemusnõustajate Koja; Eesti Tegevusjuhendajate Liidu ja Eesti Asenduskodu Töötajate Liiduga pöördumise Eesti sotsiaalkaitseministrile, Riigikogu sotsiaalkomisjonile ja Eesti Linnade ja Valdade Liidule.

ESTA juhtis pöördumisega tähelepanu ja tegi järgnevad ettepanekud:

  • tagada 2015. aasta määruses kokkulepitud erihoolekande tegevusjuhendajate töötasu tõus aastaks 2022 95%-ni õendustöötajate töötasust, sh on ettepanek väärtustada kutsega tegevusjuhendajaid, tagada kutse olemasolul kõrgem palgatase.
  • ühtlustada hooldustöötajate töötasu alammäärad tervishoiu- ja hoolekandesektoris, sh väärtustades kutsega hooldajaid.
  • hinnata ja ühtlustada omavalitsuses töötavate sotsiaalvaldkonna töötajate töökoormused ning tagada erialase kõrgharidusega sotsiaaltöötajale vääriline palk sõltumata, millises kohalikus omavalitsuses inimene töötab.
  • täpsustada ja reguleerida seaduse tasandil nõuded sotsiaaltöötajale (sotsiaaltöö alane kõrgharidus ja/või kutsetunnistus) ning regulaarsele enesetäiendamisel. Lisaks oleks mõistlik luua sotsiaalvaldkonna töötajate register.
  • tagada sotsiaalvaldkonnas töötavatele inimestele vaimset tervist teotavate nõustamiste kättesaadavus. Tagada sotsiaalvaldkonna töötajatele võimalus regulaarseks supervisiooniks.
  • tegeleda aktiivselt bürokraatia vähendamisega igapäevases sotsiaaltöös, sh infosüsteemide kiire ajakohastamise ning kasutajamugavuste tõstmisega.
  • ESTA annab välja 6 sotsiaalvaldkonna kutset. Lisaks kutsete välja andmisele peame oluliseks riikliku sotsiaalala töötajate täiendõppe süsteemi välja töötamist.