ESTA juhatus kohtus sotsiaalministriga 

ESTA juhatuse liikmed Sirlis Sõmer-Kull, Kai Rannastu, Kairit  Lindmäe ja Maida Michelson kohtusid augustis sotsiaalminister Tanel Kiige, nõunik Tarmo Kurvese, hoolekande osakonna juhi Häli Tarumi ja KOV sotsiaalteenuste ja -toetuste poliitika juhi Triin Raagiga.

Kohtumise eesmärgiks oli tutvustada ESTA tegevussuundi ja eesmärke ning leida Sotsiaalministeeriumi suundadega kattuvaid ühisteemasid, samuti arutada ESTA tegevuste rahastamise võimalusi.

ESTA juhatus tutvustas oma tegevusi neljas põhisuunas: sotsiaalalal töötavate inimeste ühendmaine, väärtustunde loomine, kutseala esindamine, sotsiaaltöö väärtuste propageerimine, sotsiaaltöö kultuuri kujundamine ühiskonnas ja sotsiaalpoliitika kujundamises osalemine.

Ühe olulise teemana arutati sotsiaalala töötajate palga küsimust. Kuna kohaliku tasandi sotsiaalala töötajate palga määramisel on peamine roll ja otsustusõigus kohalikel omavalitsustel, siis ei toimu ka riigi tasandil palgaläbirääkimisi, kus ESTA saaks valdkonna töötajaid esindava organisatsioonina osaleda. Sotsiaalvaldkonna palgaprobleemiga soovitas minister pöörduda ja teha koostööd Eesti Linnade ja Valdade Liiduga.

Teise olulise teemana tõstatas ESTA sotsiaalala töötajate kvalifikatsiooninõuete täpsemat määratlemise vajadust ning täiendkoolituse võimaluste süsteemsemaks muutmist.  Samuti peame oluliseks supervisiooni võimaluste kättesaadavuse tagamist sotsiaalvaldkonna töötajatele. Sotsiaalministeerium on kaalumas  suunata uue perioodi Euroopa struktuurivahendeid  sotsiaalala töötajate professionaalsuse toetamiseks ja arendamiseks.

Lisaks tõstatas ESTA organisatsiooni rahastamise küsimuse. Varasemalt toetati iga-aastaselt hasartmängumaksu vahenditest kutseorganisatsioonide tegevust. Alates käesolevast aastast on muutunud hasartmängumaksu rahastamise kord ning kutseorganisatsiooni tegevusi enam ei toetata. ESTA jaoks on  see tähendanud püsirahastuse lõppemist 2020 aastal, mis on seadnud ohtu  ESTA tegevuste jätkamise. Lisaks leiti ühiselt, et kolmanda sektori organisatsioonide rahastuse sõltumine hasartmängumaksu vahenditest vajaks üle vaatamist. Sotsiaalsete väärtuste eest seisva organisatsioonina on meie jaoks oluline töötada suunal, kus hasartmängumängijaid oleks võimalikult vähe, vältimaks sõltuvusega kaasnevaid tagajärgi. Eelduslikult ei tohiks sotsiaalala kutseorganisatsiooni (ega ka teiste kolmanda sektori organisatsioonide) rahastus sõltuda hasartmängumaksu mängimise aktiivsusest.

Minister tegi ettepaneku teha seni ESTA poolt korraldatud tunnustusüritus ja konverents edaspidi omavahelises koostöös, kus ministeerium saab appi tulla ka kulusid kattes. Ministeerium on soovitanud Sotsiaalkindlustusametil teha ESTAga koostööd, et koolitada piirkondades sotsiaalvaldkonna töötajaid. Ministeerium korraldab SKA ja ESTA juhatuse kohtumise, et täpsustada piirkondades toimuvate koolituste ja teemapäevade korraldamise võimalusi.

Minister ja ESTA juhatus leppisid kokku järgneva kohtumise oktoobriks, kus jätkatakse ühiste sisuteemade arutelu ning rahastamise võimaluste täpsustamist 2021 aastal.