ESTA liikmete tagasiside küsitluse kokkuvõte

Käesoleva aasta augustis viisime läbi ESTA liikmeskonna hulgas tagasiside küsitluse. Küsitluse eesmärgiks oli   seisukohtade/arvamuste ja ettepanekute kogumine, mille abil saame

  • organisatsioonina paremini reageerida sekkumist nõudvates olukordades ja liikmeskonda esindada;
  • arendada organisatsioonisisest aktiivsust ja valmisolekut seista sotsiaaltöö väärtuste ja maine eest.

Uuringu tulemusena saadud vastused annavad juhatusele võimaluse hinnata praegust olukorda ja pöörata ESTA kui organisatsiooni arendamisel rohkem tähelepanu liikmete jaoks olulistele teemadele ning vastata nende ootustele.

Seekord oli küsimustikule vastajaid vähe – 78, mis teeb  19% liikmete arvust, mille tõttu saame järelduste tegemisel saame pigem hinnata, kuhu poole vastused kaldusid.

Kutseühinguna on meie üks prioriteete kutsete, kui kvaliteedimärgi, propageerimine. Vastanutest 85,8% olid erialase ettevalmistusega, millest enamvastanud olid kõrgharidust eeldavad erialade (53,2%)  ja kutseharidust omavad erialade (7,6%) esindajad. Kutsetunnistust ehk tõendatud kompetentsi, omas vastanutest 25%.

Järeldus 1: kutseühinguna propageerime kutsetunnistuse taotlemist, teeme koostööd koolide ja asutustega. Samuti jätkame suunda, et kutsetunnistuse olemasolul võiks olla suurem tähendus tööandja silmis ning üheks komponendiks asutusesisese palgasüsteemi  erisuste väljatoomisel.

Uurides töötingimusi tundsid 80,3% vastanutest, et neid ja nende tööd töökohal hinnatakse (vastused „jah“ ja „pigem jah“). Küsides ühiskonna vaates, jagunesid vastused „pigem jah“, „vahetevahel“ ja „pigem ei“ vahel kokku 86,9%. Vastuseid, kus oldi kindel, et ühiskond mõistab ja hindab sotsiaalala töötajate panust, oli 13,2%.

Järeldus 2: kasutame  kõiki võimalusi valdkonna erialade-, töötajate-, edulugude – ja igapäevast tööd kajastava positiivse info jagamisel. Teeme kokkulepped, kuidas kutseühinguna reageerida negatiivsete ja ründavate meediakajastuste korral. 

Küsitletute töökoormus oli 56,6% suur. Sellega kaasneva tööpinge osas pidas 67,1% vastanut tööandjat arusaavaks, „vahetevahel“, „pigem ei“ ja „ei“ vastuseid oli kokku 32,8%. Tööalase arengu toetamiseks võimaldasid tööandjad enim koolitusi, konverentsidest, seminaridest (sh ESTA üritustest) osavõttu. Individuaalsete võimete ja oskuste paremale valdamisele suunatud tegevused (nt supervisioon, kovisioon vm väikese grupi teemakohtumisi jms) nimetati vähem. Tööpinget suurendavaks asjaoluks toodi enim välja vajakajäämised juhtimise tasandil (39,4%)

Järeldus 3:  organisatsioonina saame seista selle eest, et supervisioon, coaching ning kovisioon oleks  valdkonna töötajatele kättesaadavam. Teeme selles osas koostööd Sotsiaalministeeriumiga ja Eesti Supervisiooni- ja Coachingu Ühinguga (ESCÜ).

ESTA liikmete palgavahemik (1,0 töökoha brutotasu) jäi 80,3 % küsitletavatel  1000 – 2000 euro vahele. Samas 19,7% vastanuid said palka alla 1000 euro sh 2,6% alla 500 euro. Vastanutest 85,6% toimus viimane palgatõus suhteliselt hiljuti (peale haldusreformi). Oli siiski ka vastanuid, kellel palgatõusu pole toimunud

Järeldus 4: uurime täpsustavalt erinevate sotsiaalvaldkonna ametite palgatingimusi, edaspidi teeme koostööd Sotsiaalministeeriumiga, Linnade Valdade Liiduga.

Uurisime ka ESTA liikmete ootusi ja valmisolekut panustada nii ühingu tegevustesse kui ühiskonda. Kuulumist ESTA-sse peeti oluliseks kui võimalust panustada sotsiaaltöö arendamisse, hinnati ühtsus- ja kuuluvustunnet ning ESTA-t kui olulist väljundit sotsiaaltöö maine kujundamisel ja tõstmisel jne. Vastanud hindasid kõrgelt meile juba traditsiooniks saanud üritusi – sügiskool, sotsiaaltöö konverents, tänuüritus, piirkondlikud teemapäevad, kuid oldi ka rohkem valmis ise panustama teemade aruteludes, eksperdina jne. Samuti saime oma liikmetelt mitmeid teemasid, milles võiksime rohkem kaasa rääkida. Olgu siinkohal nimetatud mõned: sotsiaalvaldkonna hariduse kujundamine; töötajate huvide kaitse ja eestkõneleja roll; palga- ja töötingimuste eest seismine sh läbipõlemise vältimine jne.

Järeldus 5: leida võimalus organisatsioonile vähemalt ühe täiskohaga koordinaatori ametikoha loomiseks leides ühisosa Sotsiaalministeeriumi ja ESTA põhitegevuste elluviimisel.

Kokkuvõtteks võib öelda, et vaatamata väikesele vastajate arvule, saime palju mõtteainet ja kinnitust 9-10. septembril Sügiskoolis räägitule. Vastanud on kinnitanud ka, et soovitavad kolleegidel astuda ESTA liikmeteks (soovitusindeks 8,42 10- palli süsteemis).

Veel üks tähelepanek. Vaadates küsitluses osalenute keskmist vanust (48,1) tekkis mõte noorte valdkonna töötajate kaasamiseks ESTA arendustöösse ja tegevustesse.

Kokkuvõtte koostas Kai Rannastu (ESTA juhatuse liige)