ESTA pöördumine õiguskanstleri/sotsiaalkomisjoni poole laste õiguste kaitseks meediakajastuste puhul

Pöördumine laste huvide kaitseks meediakajastuste puhul

 

Pöördume Teie poole viimasel ajal meedias[1] kajastust leidnud lapse ja pere juhtumi käsitlemise osas, millega on mindud vastuollu lapse õiguste kaitsmise põhimõtetega nagu sätestab EV Lastekaitseseadus.

„Lastekaitseseaduse eesmärk (§ 2) on  last väärtustava ning lapse arengut soodustava käitumise ja elulaadi kujundamine ühiskonnas, last toetava keskkonna loomine, lapse huvide esikohale seadmine, lapse elukvaliteedi parendamine, lapse igakülgse arengu toetamine ning tervist ja heaolu ohustavates tingimustes olevale lapsele õigeaegse ja asjakohase abi ja hoolduse tagamine kooskõlas Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni lapse õiguste konventsiooni ja selle lisaprotokollidega  ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta ja teiste asjakohaste õigusaktidega“.

 

Kõigis last puudutavates ettevõtmistes tuleb esikohale seada lapse huvid (LasteKS § 5 p 3) ning kõigi last mõjutavate otsuste vastuvõtmisel tuleb lähtuda nendest kui esmatähtsatest kaalutlustest (LasteKS § 21). Need on järgmised:

  1. selgitada välja kõik asjassepuutuvad lapse olukorra ja isikuga seonduvad asjaolud ning muu informatsioon, mis on vajalik, et hinnata otsuse mõju lapse õigustele ja heaolule;
  2. selgitada lapsele kavandatava otsuse sisu ja põhjuseid, kuulata laps ära tema vanust ja arengutaset arvestades sobival viisil ning võtta lähtuvalt lapse vanusest ja arengutasemest tema arvamus arvesse ühe asjaoluna huvide väljaselgitamisel;
  3. kõiki asjassepuutuvaid asjaolusid kogumis hinnates kujundada põhjendatud seisukoht lapse huvide kohta seoses kavandatava otsusega;
  4. kui lapse huvid erinevad lapse arvamusest või muul põhjusel tehakse otsus, mis ei ühti lapse arvamusega, tuleb selgitada lapsele tema arvamuse arvestamata jätmise põhjuseid.

Konkreetse lapse huvid kaaluvad alati üles vanema ja avalikkuse huvid. Kuigi lapse õiguste ja huvide kaitsmise eest peaks eelkõige seisma tema seaduslik esindaja ehk vanem, siis

lastekaitseseadus kohustab selleks kõiki inimesi, kes last puudutavate ettevõtmistega tegelevad. See tähendab seda, et ka ajakirjanikul on kohustus kaaluda, kas kajastamine teatud olukorras on lapse parimates huvides. Meedias kajastatu jääb kättesaadavaks aastateks ja võib avaldada negatiivset mõju lapse tulevikule. Taunime saates antud katteta lubadusi „laps päästa“ ning ka negatiivse fooni loomist lastekaitsetöötajate suunas. Sotsiaaltöötajad sh lastekaitsetöötajad lähtuvad oma töös konfidentsiaalsusnõuetest avaliku teabe seaduse §34 ja 35 alusel.

 

Ühtlasi tahame viidata ajakirjanduskoodeksi punktide 3.3., 4.2., 4.9. ja 5.1. ja 5.3. rikkumisele2. Mitmete ühiskonnas toimuvate põhimõtteliste protsesside (näiteks kaasatuse sh kaasava hariduse juurutamine) elluviimine võib endaga kaasa tuua pingete, vaidluste ja süüdistuste kasvu, mille üle võib ja peab arutlema, mitte ühte professiooni süüdistama ja halvustama.

 

Pöördume Teie poole selleks, et:

  1. saada õiguslikku ja avaliku huvi tasakaalustavat hinnangut laste õiguste kaitsel meediakajastuste puhul;
  2. teha ettepanek diskussiooni algatamiseks ja/või seaduse muutmiseks, mis keelab või reguleerib selgemalt ja täpsemalt lastesse puutuvate tundlike teemade kajastamise avaliku huvi ettekäändel.

 

 

 

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni nimel

 

/allkirjastatud digitaalselt/

 

Sirlis Sõmer-Kull

Juhatuse esimees

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Ajakirjanduskoodeks http://info.err.ee/v/eetikanounik/0830606d-8653-4da7-9a89-6f5648af2b85

3.3. Ajakirjanik peab rangelt kinni informatsiooniallikale antud lubadustest ja väldib lubadusi, mida ta ei suuda täita.

4.2. Konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled.

4.9. Inimese eraelu puutumatust rikkuvaid materjale avaldatakse vaid juhul, kui avalikkuse huvid kaaluvad üles inimese õiguse privaatsusele.

5.1. Kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle võimaluse korral pakkuda kommentaari võimalust samas numbris või saates.

5.3. Ebaõige informatsiooni ilmumise korral tuleb avaldada parandus.

[1] 30.09.2019 Kanal 2 saade „Kuuurija“ ei ole järelvaadatavate saadete listis enam: https://kanal2.postimees.ee/pluss/saade/Kuuuurija (11.10.2019). Vt K. Lust „Postimees Grupp toetab pedofiili ohvriks langenud last ja perekonda“[1] Arvutivõrgus: https://kuuuurija.postimees.ee/6791042/postimees-grupp-toetab-pedofiili-ohvriks-langenud-last-ja-perekonda (11.10.2019).