ESTAl on uus juhatus

ESTA´l on uus juhatus

Järgmisel kolmel aastal juhib ESTA tegevusi natuke uus, natuke vana tublisti noorenenud juhatus. Kes me oleme ja millele panustame:

Annaliisa Täht (ESTA juhatuse esimees) – erialase kõrgharidusega, Haapsalu Sotsiaalmaja direktor. Tema jaoks on oluline sotsiaalvaldkonna maine kujundamine ja hoidmine. Annaliisa rõhutab vajadust tugevdada kuvandit sotsiaaltööst kui kutselisest tööst, mille tegemiseks ei piisa vaid heast südamest ja soovist aidata. Peab oluliseks, et sotsiaaltöötajatel oleks hääl ja koht, kus mõtteid avaldada ja ideid välja käia ja üksteist toetada. Erialaselt on ka südame asjaks eakate ja just dementsusega seotud teemad, kui ka nendega tegelevate töötajate (ja teiste sotsiaalvaldkonna töötajate) õiglane kohtlemine, väärtustamine ja koolitamine.

 

Elmet Puhm – erialane kõrgharidus, ESTA üks asutajaliikmetest ja juhtidest, pikaajaline koolitaja programmis „Imelised aastad“, SOS Lastekülade Ühingu teenuste arendus- ja kvaliteediosakonna juhataja. Elmet soovib tegelda lastekaitse ja sotsiaaltöö arendamisega kohaliku omavalitsuse tasandil, panustada laste valdkonna sotsiaalala töötajate koolitusse ning sotsiaaltöö eetika teemadesse. Samuti peab oluliseks töötajate töötingimuste ja palga küsimustes eest seismist.

 

Kati Välbe – sotsiaalteaduse magister, koolituskeskus Luwi juhataja ja koolitaja lapsehoidja ning tugiisikute õppekaval, ESTA lapsehoidja kutseandmise koordinaator Kati eesmärk on panustada eelkõige  kutsete valdkonnas, et kutse taotlemine muutuks veelgi populaarsemaks, oleks taotlejate jaoks lihtsamalt teostatav ning kutsetunnistust peetaks kvaliteedimärgiks. Oluliseks peab ka kutsestandardite kaasajastamist, et need vastaksid praegustele tööturu vajadustel

 

Kelli Ilisson – sotsiaalteaduse magister (sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika), Sotsiaalministeeriumi töövaldkonn tööhõive osakonna nõunik ja Tartu Ülikooli sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika külalislektor. Eelkõige soovib Kelli välja töötada ESTA sise- ja väliskommunikatsiooni strateegia. Tema algatatud ja läbi viidud on ESTA podcast „Sotsiaalhääling“. Kelli usub, et ESTA tugevus on tema liikmed. Samuti peab ta oluliseks sotsiaalvaldkonna töötajate enesehoidu ja tööalast toetamist.

 

Kairit Lindmäe – erialane kõrgharidus, sotsiaaltöötaja tase 6 kutsetunnistus, vaimse tervise- ja kogemusnõustaja, koolitaja, mentor, perelepitaja, naiskodukaitsja ja poliitik, Saaremaa Vallavolikogu liige aastast 2013 ning hetkel sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees, ettevõtja. Kairit on oluline ühenduslüli uue ja vana juhatuse vahel, kuna kuulus ka eelmisesse juhatusse. Olulised teemad tema jaoks on sotsiaalala töötajate väärtustamine, valdkonna edendamine, juhatuse ja piirkondade vaheline koostöö, samuti erinevate valdkonna kutsete propageerimine.

 

Eike Käsi – erialane kõrgharidus, sotsiaaltöö superviisor, ESTA liige ühingu loomises saadik ja ka juhtinud organisatsiooni, Keila Linnavalitsuses haridus-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna abilinnapea. Peab tähtsaks ESTA mainekujundamisega jätkamist ja valdkondadeülest tegevust, sest sotsiaaltöö peab olema nähtav, õigesti kajastatud ja positiivse kuvandiga amet, mis kõnetaks pea igat inimest tema erinevatel eluetappidel. On veendunud, et ühisüritused on need, mis liidavad ja toetavad tegijaid.

 

Olga Pihlak – kolmekordne kõrgharidus (sh strateegiline juhtimine, organisatsioonikäitumine, sotsiaalnõustamine). Olga töötas erinevatel ametikohtadel sotsiaalvaldkonnas ning viimased 6 aastat töötab Eesti Töötukassas. Ta leiab, et järgmised kolm aastat võiksid olla suunatud ühtse organisatsiooni loomisele ja ESTA mõju tugevdamisele erinevatel tasemetel, sealhulgas KOVide tasemel. Ta soovib panustada ESTA arengusse, kus iga liige tunneb enda väärtust, tunneb uhkust selle üle, et ta töötab sotsiaalvaldkonnas ja ta on ESTA liige. Olga on veendunud, et edu pant on koostöö tegemine.

 

Meie jooksva aasta ja kolme aasta tegevused on:

Oleme valmis panustama, et ESTA tugevneks valdkonnaorganisatsioonina ja oleks ühendus, mis tõesti ühendab, esindab, arendab ja räägib avalikult kaasa olulistes küsimustes.

Lisaks viime ellu Euroopa Sotsiaalfondis toodud tegevusi järgmiseks aastaks ja sotsiaalministeeriumi partnerluslepingus toodud tegevusi järgmiseks kolmeks aastaks. 2022. aastal jätkame kogemusseminaridega ja algatame „Teoreetik-praktik“ ühisseminarid ülikoolidega ning jätkame teadmiste vahendamise ja sotsiaaltöö praktikate ühtlustamiseks aastakonverentsidega. Keskendume kutsestandardite asjakohasena hoidmise ja kutsetaotlemise propageerimise tegevustega ning viime praktikasse eetikapõhimõtete rakendamise ja inimõiguste järgimise toetamise (eetikakoodeksi uuendamine ja WHO QalityRights meetodi tutvustamine). Sotsiaalvaldkonna töötajate enesehoiu ja arengu toetamise tegevussuunas kutsume ellu sotsiaalvaldkonna töötajate mentorluse kasutamise. Ühiskonnas sotsiaalvaldkonna väärtustamise ja maine tõstmisel jätkame sotsiaalala töötajate parimate välja selgitamisega, alustame e-külastusi sotsiaalasutustesse ja sotsiaalalaametite laiemalt tutvustamist avalikkusele, taskuhäälingu episoodide välja andmist ja kommunikatsioonitegevusi sotsiaalvaldkonna maine tõstmiseks ühiskonnas.