Kohtumine ministriga – sotsiaaltöötaja, kuidas sa ennast tunned?

ESTA juhatus kohtus sel nädalal sotsiaalkaitseministri Signe Riisaloga. Veebipõhisel kohtumisel arutati sotsiaaltöötajatele väärilise töötasu maksmist, vaimse tervise hoidmist ning tööjõu puuduse leevendamist sotsiaalvaldkonnas.

Sotsiaalvaldkonna keerukus on tihtipeale laiemale avalikkusele arusaamatu. ESTA juhatus on selgesõnaliselt välja öelnud, et erialaorganisatsioonina seisame sotsiaalvaldkonna töötajate heaolu eest ning leiame viise, kuidas tõstatada ühiskonnas teemasid, mis juhiksid tähelepanu valdkonna kitsaskohtade ning aitaksid neid leevendada. Üheks põletavamaks teemaks sotsiaalvaldkonnas on õiglane töötasu, mis oleks kooskõlas ühiskonnaliikmete ootustega. Tööle vääriline palk on ESTA jaoks jätkuvalt prioriteetsel kohal ning sotsiaalkaitseministri Signe Riisaloga kohtumisel oli see esimeseks teemapunktiks. “Positiivsete arengutena tõi minister välja hooldusreformi, mille tulemusel on võimalik suurendada hooldustöötajate töötasu. Samas on endiselt silmatorkavaks murekohaks kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajad, kes saavad palka vastavalt omavalitsuse võimekusele ja sellele kui prioriteetne on sotsiaaltöö konkreetses omavalitsuses,” võttis Kelli Ilisson arutelu lühidalt kokku.

Palgateemalise mõttevahetuse käigus prooviti leida erinevaid lahendusi. “Minister selgitas, et on äärmiselt oluline hoida valdkonnas pädevaid inimesi, et tagada teenuste kvaliteet,” sõnas Ilisson. Sellele eesmärgile tuginedes on ministeerium aastate jooksul astunud täiendavaid samme sotsiaaltöötajate pädevusnõuete reguleerimises. Ilisson lisas, et üksmeelselt leiti, et kindlasti peavad kõrgemad nõudmised kajastuma ka töötajate palganumbris ning õiglane tasustamine sotsiaalvaldkonnas teema, mis ei tohi laualt maha kukkuda. Muutuste saavutamiseks tuleb sellele teemale ühiskonnas järjepidevalt tähelepanu juhtida.

Kohtumise käigus pälvis rohkelt tähelepanu sotsiaalvaldkonna töötajate vaimse tervise hoidmine, mis tänasel päeval on eelkõige tööandja vastutusalas. Kuna sotsiaalvaldkond on oma olemuselt kompleksne, siis on valdkonna töötajatel kõrge läbipõlemise risk. ESTA tõstatas teemana murekoha, et endiselt ei ole kõikidele sotsiaalvaldkonna töötajate jaoks kättesaadav regulaarne supervisioon ja kovisioon. “Valdkonnas puudub ühtselt mõtestatud tööalase toetamise süsteem, millega oleks võimalik maandada sotsiaalala töötajate läbipõlemise riski ning hoida valdkonnas professionaalseid ja motiveeritud sotsiaalvaldkonna töötajaid,” avas Ilisson murekoha tagamaid. Sotsiaalkaitseminister tõi arutelu käigus välja, et riigi poolt tagatud teenuste puhul on üha enam hakatud tähelepanu pöörama sellele, et võimaldada teenuseosutajatele supervisiooni. Lisaks on riik vaimse tervise hoidmise süsteemi toetamiseks astunud järjest suuremaid samme – kogukondliku vaimse tervise abi tagamine ja vaimse tervise valdkonna eelarve suurendamine.

“Arutasime ka tööandjate vastutust psühhosotsiaalsete ohutegurite kaardistamisel ning nende maandamisel,” peegeldas kohtumist Kairit Lindmäe. Kõik osalejad leidsid üksmeelselt, et kohalike omavalitsuste üheks südameasjaks peaks olema oma sotsiaaltöötajate toetamine ja hoidmine. Ka ESTAs on hetkel töös programm, mille eesmärgiks on pakkuda tuge sotsiaalvaldkonda sisenevatele töötajatele. “ESTA eriala-ja huvikaitseorganisatsioonina töötab Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse toel välja sotsiaalvaldkonna mentorluse süsteemi, et toetada tööalaselt valdkonda sisenevaid uusi töötajaid,” selgitas Eike Käsi. Programm käivitub uuel aastal pilootprojektina.

Sotsiaalkaitseminister tänas ESTAt tehtud koostöö eest ning rõõmustas praeguse strateegilise partnerluse formaadi sujuva toimise üle. ESTA juhatus kohtub ministriga uuesti tuleva aasta alguses.