Kutse andmine

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioonil on sotsiaalhoolduse kutseala, lapsehoiuteenuse kutseala ja sotsiaaltöötaja kutsete kutse andjaks vastavalt Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu 05.04.2023 koosoleku otsusele nr 26 ning võlanõustaja kutse andja õigused vastavalt Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu 28.09.2022 otsusele nr 23.

Kutse andmine on protsess, mille käigus hinnatakse kutse taotleja kompetentsuse vastavust kutsestandardis toodud nõuetele ning mille tulemusena väljastatakse taotlejale kutsetunnistus.

Lisaks vaata siin, millistel tingimustel katab Töötukassa kutseeksami kulud.

Kodanikuportaali www.eesti.ee kaudu saavad väljastatud kutsete omanikud näha oma kehtivaid ja kehtivusaja ületanud kutsetunnistusi, osakutsetunnistusi ja koolilõpudokumendile kantud kutseid.


Kutsetega seotud küsimustele saab vastused kutsete koordinaatorilt Kati Välbe e-posti aadressilt kati.valbe@eswa.ee


ESTA kutse andjana – kutse taotlemine ja selle omamise olulisus.

Täpsamalt vaata VIDEOST


Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerina on meie üheks tegevuseks ka kutsestandardite asjakohasena hoidmine.

Valminud on hooldustöötaja, tase 3 kutsestandardi seirearuanne.

Tutvu aruandega  SIIN