Sotsiaaltöötaja

Miks kutset taotleda?

Kutse taotlemiseks ettevalmistamine (sh eneseanalüüsi koostamine) aitab oma tööd analüüsida ja ennast tööalaselt arendada.

Kompetentside hindamine annab võimaluse võrrelda oma tööalaste teadmiste taset teiste sotsiaaltöötajatega ning saada selgust olemasolevate ja puuduvate oskuste vahel.

Kutse saamine näitab, et kompetentsid (teadmised, oskused, kogemused ja hoiakud) vastavad sotsiaaltöötaja kutsestandardile ja et oled professionaalne sotsiaaltöötaja.

Kutse olemasolu on eeliseks töö leidmisel ja teenuste pakkumistel osalemisel ning võimaldab küsida tööandjalt suuremat palka.

Vastavalt lastekaitseseaduse § 19 lõikele 2 peab lastekaitsetöötaja hiljemalt kahe aasta möödumisel alates lastekaitsetöötajana teenistusse asumisest omandama sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele.

Kuidas kutse taotlemine toimub?

Kontrolli rubriigist “Nõuded ja dokumendid”, kas Sul on kutse taotlemise eeltingimused täidetud. Vaata, millised dokumendid tuleb kutse taotlemiseks esitada. Tutvu kutsestandardi ja hindamisstandardiga. Dokumentide koostamisel kasuta ette antud vorme.

Varu eneseanalüüsi koostamiseks piisavalt aega. Kutse taotlejate kogemuse põhjal kulub selleks oma töö kõrvalt ligikaudu üks kuu.

Kui Sul tekib küsimusi, pöördu julgelt kutseandmise koordinaatori poole.

Täidetud avaldus ja lisadokumendid saada digitaalselt allkirjastatuna aadressile kutsed@eswa.ee.

Enne kompetentside hindamist vaatab kutseandmise koordinaator taotluse läbi ja kontrollib, kas dokumendid vastavad nõuetele. Juhul, kui dokumendid ei vasta nõuetele, teavitab kutseandmise koordinaator Sind puudustest  ja annab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

Kutsekomisjon otsustab, kas Sind lubatakse hindamisele. Seejärel saadetakse Sulle kutse andmise arve. Kutse taotlemise hind on 115 eurot ja kutse taastõendamise hind 55 eurot. Täiendava spetsialiseerumise taotlemise hind on 40 eurot ja täiendava spetsialiseerumise taastõendamise hind 20 eurot.

Hindamise viib läbi kolmeliikmeline hindamiskomisjon.

Hindamise järel esitab hindamiskomisjon kutsekomisjonile hindamisprotokolli ja kutsekomisjon võtab vastu otsuse, kas kutse anda või mitte anda.

Hindamiskomisjoni koosseis

  • Kristiina Koorits – Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku laste ja noorukite osakonna sotsiaaltöötaja
  • Kersti Kriisk – Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste instituudi sotsiaaltöö lektor
  • Birgit Siigur – Tartu Linnavalitsuse Lastekaitseteenistuse juhataja, omab sotsiaaltöötaja, tase 7 kutset

Kutsekomisjoni koosseis

  • Helen Peeker (kutsekomisjoni esimees) – Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon
  • Arne Kailas (kutsekomisjoni aseesimees) – Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
  • Kerti Kollom Seidelberg – Eesti Puuetega Inimeste Koda
  • Marju Medar – Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituut
  • Tõnu Poopuu – Pärnu Linnavalitsus

I voor 2022

Dokumentide vastuvõtt 28.02.2022-31.03.2022

Hindamiskomisjoni vestlus kutse taotlejatega 4.-6.05.2022

Kutsekomisjoni koosolek kutse andmise otsustamiseks 13.05.2022

Kutsekomisjonil on õigus teha ajakavas muudatusi.

II voor 2022

Dokumentide vastuvõtt 5.09.2022-2.10.2022

Hindamiskomisjoni vestlus kutse taotlejatega 2.-4.11.2022

Kutsekomisjoni koosolek kutse andmise otsustamiseks 11.11.2022

Kutsekomisjonil on õigus teha ajakavas muudatusi.