Eetikakomitee

ESTA eetikakomitee tegevuse eesmärk on nõustada/toetada sotsiaalala töötajaid kutsetöös ettetulevate eetiliste dilemmade puhul.

Hea sotsiaalala töötaja, täida pöördumise esitamise vorm  ja saada see e-posti aadressil eetikakomitee@eswa.ee

Klientide pöördumised palume saata Sotsiaalkindlustusametile.

Eetikakomitee koosseis (volituste aeg kuni 19. aprill 2027)
  • Kersti Peterson – komisjoni juht, Tartu Ülikool Pärnu Kolledž, eriala inimesekeskne sotsiaalne innovatsioon, tudeng
  • Airi Mitendorf – Tervise Arengu Instituut, arendusjuht
  • Anne Klettenberg – Viru-Nigula Vallavalitsus, sotsiaalvaldkonna juht
  • Pille Jaasi – Põhja – Pärnumaa valla Tootsi Hooldekodu, juhataja
  • Helen Peeker – Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse teenuste juht
  • Anu Aunapuu – Tartu Ülikool, külalisõppejõud
  • Katrin Tsuiman – Hea Abi Teejuht OÜ

ESTA põhikirjast väljavõtt:

VI ESTA eetikakomitee
6.1 Eetikakomitee tegevuse eesmärk on toetada sotsiaalvaldkonna töötajaid kutsetöös ettetulevate eetiliste dilemmade puhul, tutvustada avalikkusele sotsiaalvaldkonna eetika nüüdisaegseid
seisukohti ja aidata kaasa nende praktikasse juurutamisele.
6.2 Eetikakomitee valitakse tähtajaliselt kolmeks aastaks üldkoosolekul. Eetikakomitee valib oma liikmete seast esimehe. Eetikakomiteesse kuulub kolm kuni seitse liiget.
6.3 Eetikakomitee liikmed on sotsiaalvaldkonna asjatundjad, kes on kompetentsed täitma eetikakomitee eesmärke ja ülesandeid.
6.4 Eetikakomitee pädevuses on:
6.4.1 ESTA-le saadetud pöördumiste aruteludes osalemine ja seisukohtade koostamine;
6.4.2 vajadusel eetikaküsimusi käsitlevate arvamusartiklite koostamine;
6.4.3 ürituste korraldamine sotsiaalvaldkonna töötaja eetika põhimõtete tutvustamiseks;
6.4.4 sotsiaalvaldkonna töötaja eetika põhimõtete tutvustamine ja nende praktikasse juurutamisele kaasaaitamine;
6.4.5 ESTA juhtorganitele ekspertarvamuste andmine ESTA liikmete professionaalse tegevusega seotud eetiliste probleemide kohta.

Dokument „Eetikapõhimõtted sotsiaaltöös” (Global Social Work Statement of Ethical Principles, IASSW 2018) on mõeldud toetama sotsiaaltöötajat tema püüdlustes liikuda võimalikult eetilise praktika poole. See teekond kätkeb pidevaid arutelusid, eneserefleksiooni, valmidust käsitleda keerukaid, mitmetähenduslikke olukordi ja osaleda eetiliselt vastuvõetavates otsustamisprotsessides, et seeläbi jõuda eetiliste tulemusteni. Dokumendi tõlkis eesti keelde ESTA eetikakomitee liige Marju Selg ja see ilmus ajakirjas Sotsiaaltöö nr 4/2019.

2005. aastal töötati välja sotsiaalvaldkonna esimene eetikakoodeks, uuendatud eetikakoodeksi koostas ESTA eetikakomitee (Helen Peeker, Airi Mitendorf, Kersti Peterson, Gennadi Vihman, Pille Jaasi, Helen Kool ja Triin Vahula) 2022. aastal ja see on kooskõlastatud sotsiaalvaldkonna töötajate laia ringiga.

Eetikakoodeks on leitav alloleva lingi kaudu.

Sotsiaalvaldkonna töötaja eetikakoodeks


Eetikakoodeksile viitamine APA 7 järgi on:

tekstisisene viide: (Peeker et al., 2022)

allikate loetelus:

Peeker, H., Mitendorf, A., Peterson, K., Vihman, G., Jaasi, P., Kool, H. & Vahula, T. (2022). Sotsiaalvaldkonna töötaja eetikakoodeks. Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon. https://www.eswa.ee/wp-content/uploads/2022/11/sotsiaalvaldkonna-tootaja-koodeks.pdf