Juhtorganid

Väljavõte ESTA põhikirjast:

13. Ühenduse kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, mis koguneb korraliselt vähemalt kord aastas.

14. Üldkoosoleku pädevuses on:

14.1. põhikirja muutmine;

14.2. juhatuse, revisjonikomisjoni ja eetikakomitee liikmete valimine ja nende tagasikutsumine;

14.3. juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Ühenduse esindaja määramine;

14.4. liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kehtestamine;

14.5. Ühenduse sümboolika kasutamise korra kehtestamine;

14.6. Ühenduse eesmärgi muutmine;

14.7. Ühenduse tegevuse lõpetamise otsustamine;

14.8. järelevalve teostamine Ühenduse teiste organite tegevuse üle;

14.9. Ühenduse järgmise aasta eelarve kinnitamine;

14.10. Muude küsimuste otsustamine, mis ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

15. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt 21-päevase etteteatamise ajaga. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 liikmetest. Kui juhatus sellisel juhul üldkoosolekut kokku ei kutsu, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.

16. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb vähemalt 20 liiget.

17. Juhul kui üldkoosolekul osaleb vähem kui 20 liiget, kutsub juhatus vähemalt 14-päevase etteteatamise ajaga kokku uue üldkoosoleku. Niisugusel juhul on üldkoosolek otsustusvõimeline olenemata seal osalevate liikmete arvust.

18. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada Ühenduse liige. Igal liikmel on üks (1) hääl.

19. Üldkoosoleku otsus, välja arvatud punktides 21 ja 22 nimetatud otsused, on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad üle poole koosolekul osalenud liikmetest.

20. Isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enim hääli. Häälte võrdse jagunemise korral heidetakse liisku.

21. Põhikirja muutmise otsus ja Ühenduse tegevuse lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest.

22. Ühenduse eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek. Muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

Volikogusse kuuluvad piirkondlike ühenduste juhatuste poolt valitud isikud, ESTA juhatuse liikmed ja iga Ühenduse juriidilisest isikust liikme üks esindaja.

Igast piirkondlikust ühendustest valitakse volikogusse vähemalt üks esindaja.

Lisaks võib iga piirkondlik ühendus valida volikogusse täiendavalt 1 liikme iga 100 piirkonna tegevuses osaleva Ühenduse liikme kohta.

Volikogusse kuuluvate isikute volituste tähtaeg on kolm (3) aastat. Neid ametisse nimetanud organ võib neid ennetähtaegselt tagasi kutsuda. Eestseisuse liikme tagasikutsumisel lõpevad ka tema volitused volikogu liikmena.

Volikogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui 2 korda aastas. Volikogu koosoleku kutsub kokku eesistuja, samuti on selline õigus 1/3 volikogu liikmetest. Volikogu koosoleku kokkukutsumisest tuleb ette teatada vähemalt 10 päeva.

Volikogu liikmete nimekiri  31.12.2021

Juhatuse volitused kehtivad alates 19.03.2022  ja kestavad 3 aastat.

Juhatuse koosseis:

  • Kairit Lindmäe – (juhatuse esimees) Saaremaa Vallavolikogu liige,  Saaremaa vallavalituse projektijuht (kuni 31.01.2023), OÜ Eneseteadvus juhatuse liige, nõustaja, koolitaja, mentor.
  • Eike Käsi – Keila Linnavalitsus, abilinnapea
  • Elmet Puhm – SOS Lasteküla Eesti Ühing, teenuste arendus- ja kvaliteediosakonna,  juhataja
  • Kati Välbe – Koolituskeskus Luwi, juhataja 

Väljavõte ESTA põhikirjast:

29. Ühendust juhib ja esindab juhatus, milles on viis (5) kuni seitse (7) liiget.

30. Juhatuse liige valitakse tähtajaliselt kolmeks (3) aastaks.

31. Juhatus valib oma liikmete hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust.

32. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav koosolekul osalenud juhatuse liikmete poolthäälteenamus. Kui hääled jagunevad võrdselt, siis saab otsustavaks juhatuse esimehe hääl.

33. Ühenduse juhatus:

33.1. esindab Ühendust kõigis õigustoimingutes;

33.2. valmistab ette ja viib läbi üldkoosoleku ja volikogu koosoleku;

33.3. esitab üldkoosolekule aruande Ühenduse tegevusest;

33.4. peab liikmete arvestust;

33.5. võtab tööle palgalisi töötajaid;

33.6. korraldab Ühenduse raamatupidamist;

33.7. määrab kindlaks laekunud liikmemaksudest piirkondlikele ühendustele jäävad summad;

33.8. täidab muid seaduse ja põhikirjaga eestseisuse pädevusse antud ülesandeid;

34. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada mittetulundusühingut kõikide tehingute tegemisel, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Juhatuse liikmed on Ühingu nimel tehingute tegemisel kohustatud Ühingu suhtes järgima põhikirjas ettenähtud või üldkoosoleku või juhatuse kehtestatud piiranguid.

Väljavõte ESTA põhikirjast:

39. Ühendusel on osakonnad, mida nimetatakse piirkondlikeks ühendusteks. Piirkondlikus ühenduses on vähemalt 15 liiget.

40. Piirkondliku ühenduse moodustamise otsustab üldkoosolek. Üldkoosolek lähtub otsuse tegemisel sellest, et kogu Eesti territoorium on kaetud.

41. Liige võib osaleda ainult ühe piirkondliku ühenduse tegevuses. Liige valib piirkondliku ühenduse, mille tegevuses ta osaleb, lähtuvalt oma asukohast, elukohast või töökohast.

42. Igal piirkondlikul ühendusel on oma üldkoosolek ja juhatus. Piirkondlike ühenduste organitele kohaldatakse Mittetulundusühingute seaduses ja käesolevas põhikirjas vastavate organite kohta sätestatut.

43. Piirkondliku ühenduse juhatuses on viis (5) kuni seitse (7) liiget.

44. Piirkondliku ühenduse juhatuse liige valitakse tähtajaliselt kolmeks (3) aastaks.

45. Piirkondliku ühenduse üldkoosoleku pädevuses on:

45.1. piirkondlike ühenduse juhatuse valimine;

45.2. piirkondliku ühenduse juhatuse liikmete tagasikutsumine;

45.3. muude küsimuste otsustamine vastavalt käesolevas põhikirjas sätestatule.

46. Piirkondliku ühenduse juhatuse pädevuses on:

46.1. piirkondliku ühenduse tegevuse korraldamine;

46.2. liikmemaksude tasumise kohta arvestuse pidamine;

46.3. piirkondliku ühenduse tegevuses osalevate isikute üle arvestuse pidamine;

46.4. füüsiliste isikute Ühenduse liikmeks vastuvõtmise otsustamine ja liikmeksoleku üle arvestuse pidamine;

46.5. volikogu liikmete nimetamine ja nende tagasikutsumine.

Alates 01.01.2020-… on ESTA projektijuht-tegevuste koordinaator Marianne-Elisabeth Agu.

Varem on ESTA tegevjuhid olnud:

  • Astrid Ojasoon (01.04.2008-31.03.2009)
  • Hille Velli-Vällik (01.02.2010-31.12.2010)
  • Jaanika Luus (01.01.2011-30.09.2012)
  • Maiu Kauber (01.10.2012-31.05.2013)
  • Annika Rannamets (01.04.2014-31.12.2017)
  • Merike Merirand (01.04.2019-31.12.2019)