Juhtorganid

Väljavõte ESTA põhikirjast:

3.1 ESTA kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, kus igal ESTA liikmel on hääletamisel üks hääl. Üldkoosolek koguneb korraliselt vähemalt kord aastas.

 • Üldkoosoleku pädevuses on:
  • põhikirja muutmine;
  • eesmärkide muutmine;
  • liikmemaksu ja sisseastumistasu suuruse ja tasumise tähtaja määramine;
  • juhatuse, eetikakomitee ja revisjonikomisjoni liikmete määramine ja tagasikutsumine;
  • muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse;
  • sümboolika kasutamise korra kehtestamine;
  • tegevuse lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;
  • majandusaasta aruande kinnitamine;
  • arengukava ja muude ESTA jaoks oluliste strateegiadokumentide kinnitamine.

3.3 Üldkoosoleku kutsub kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis kokku juhatus, vähemalt kahekümne ühe päevase etteteatamise ajaga. Kutsele on märgitud üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord.

3.4 Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 liikmetest. Kui juhatus sellisel juhul üldkoosolekut kokku ei kutsu, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.

3.5 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb vähemalt 20 liiget.

3.6 Põhikirja muutmiseks ja tegevuse lõpetamiseks on vajalik 2/3 ja eesmärkide muutmiseks 9/10 ühingu liikmete nõusolek.

 

Volikogusse kuuluvad piirkondlike ühenduste juhatuste poolt valitud isikud, ESTA juhatuse liikmed ja iga Ühenduse juriidilisest isikust liikme üks esindaja.

Igast piirkondlikust ühendustest valitakse volikogusse vähemalt üks esindaja.

Lisaks võib iga piirkondlik ühendus valida volikogusse täiendavalt 1 liikme iga 100 piirkonna tegevuses osaleva Ühenduse liikme kohta.

Volikogusse kuuluvate isikute volituste tähtaeg on kolm (3) aastat. Neid ametisse nimetanud organ võib neid ennetähtaegselt tagasi kutsuda. Eestseisuse liikme tagasikutsumisel lõpevad ka tema volitused volikogu liikmena.

Volikogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui 2 korda aastas. Volikogu koosoleku kutsub kokku eesistuja, samuti on selline õigus 1/3 volikogu liikmetest. Volikogu koosoleku kokkukutsumisest tuleb ette teatada vähemalt 10 päeva.

Volikogu liikmete nimekiri  31.12.2021

Juhatuse volitused kehtivad alates 19.03.2022  ja kestavad 3 aastat.

Juhatuse koosseis:

 • Kairit Lindmäe – (juhatuse esimees) Saaremaa Vallavolikogu liige,  Saaremaa vallavalituse projektijuht (kuni 31.01.2023), OÜ Eneseteadvus juhatuse liige, nõustaja, koolitaja, mentor.
 • Eike Käsi – Keila Linnavalitsus, sotsiaalvaldkonna abilinnapea (eelmine töökoht).
 • Kati Välbe – Koolituskeskus Luwi, juhataja 
 • Kai Kukepuu – Tallinna Vaimse Tervise Keskus, juhataja

Väljavõte ESTA põhikirjast:

IV ESTA juhatus

4.1 ESTA igapäevast tegevust juhib ja ühingut esindab juhatus, kuhu kuulub kolm kuni seitse
liiget. Juhatus valib enda seast esimehe.
4.2 Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Kui
juhatus on kolmeliikmeline, siis kaks liiget peavad koosolekul alati kohal olema.
4.3 Juhatus valitakse tähtajaliselt kolmeks aastaks.
4.4 Juhatuse pädevuses on:
4.4.1 ESTA igapäevategevuse korraldamine;
4.4.2 ESTA liikmete üle arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine;
4.4.3 ESTA tegevuskava ja eelarve koostamine;
4.4.4 majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine;
4.4.5 palgaliste töötajate tööle võtmine ja neile ülesannete delegeerimine;
4.4.6 liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise otsustamine;
4.4.7 ESTA esindamine kõigis õigustoimingutes;
4.4.8 vajadusel töörühmade moodustamine uurimis- või tegevussuundade väljatöötamiseks ja
elluviimiseks;
4.4.9 juhatuse, eetikakomitee ja revisjonikomisjoni liikmete määramise protsessi
ettevalmistamine;
4.4.10 ESTA strateegiliste dokumentide ettevalmistamine;
4.4.11 muude seaduse ja põhikirjaga juhatuse pädevusse antud ülesannete täitmine.
4.5 Juhatuse igal liikmel on õigus esindada ESTA-t kõigi tehingute tegemisel. Juhatuse liikmed
on ESTA nimel tehingute tegemisel kohustatud ESTA suhtes järgima põhikirjas ettenähtud või
üldkoosoleku või juhatuse kehtestatud piiranguid.

Väljavõte ESTA põhikirjast:

5.1 ESTA üldkoosolek võib moodustada piirkondlikke ühendusi (edaspidi Piirkond), lähtudes territoriaalsest põhimõttest ja liikmete arvust.

5.2 Piirkonna moodustab minimaalselt 10 ESTA liiget.

5.3 Piirkonna igapäevast tegevust juhib liikmete hulgast valitud juhatus, kuhu kuulub kolm kuni seitse liiget. Juhatus valib enda seast esimehe.

5.4 Piirkonna juhatus valitakse tähtajaliselt kolmeks aastaks.

5.5 Piirkonna üldkoosoleku pädevuses on:

5.5.1 piirkonna juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;

5.5.2 muude küsimuste otsustamine vastavalt käesolevas põhikirjas sätestatule.

5.6. Piirkonna juhatuse pädevuses on:

5.6.1 piirkonna tegevuse korraldamine;

5.6.2 ettepanekute tegemine ESTA juhatusele.

Alates 01.01.2020-… on ESTA projektijuht-tegevuste koordinaator Marianne-Elisabeth Agu.

Varem on ESTA tegevjuhid olnud:

 • Astrid Ojasoon (01.04.2008-31.03.2009)
 • Hille Velli-Vällik (01.02.2010-31.12.2010)
 • Jaanika Luus (01.01.2011-30.09.2012)
 • Maiu Kauber (01.10.2012-31.05.2013)
 • Annika Rannamets (01.04.2014-31.12.2017)
 • Merike Merirand (01.04.2019-31.12.2019)