Põhja-Eesti juhatus

Sirlis Sõmer-Kull

Sirlis_Somer-Kull

Alustasin sotsiaalvaldkonnas tegutsemist 1996 aastal vabatahtlike tugiisikute töö korraldamisega. Järgmiseks suuremaks katsumuseks oli psüühilise erivajadusega inimeste hooldekodust kogukonda elama aitamise projekt  90ndate lõpus. Pea viisteist aastat töötasin Sotsiaalministeeriumis ning tegelesin  hoolekandepoliitika kujundamise ning hoolekandeteenuste arendamisega. Alates 2014 aastast aitan ellu viia töövõimereformi Eesti Töötukassas.  Olen osalenud rahvusvahelistes töörühmades Euroopa Nõukogus (Strabourgis) ja Euroopa Komisjonis, eelkõige puuetega inimeste aga ka laiemalt sotsiaalkaitse teemadel.

Olen õppinud Tartu Ülikoolis eripedagoogikat, sotsiaaltööd, õigusteadust ning pooleli on õpingud majandusteaduses.

ESTA-l on hindamatu roll sotsiaaltöö väärtustamises Eestis, on hea meel aidata omalt poolt kaasa ESTA eesmärkide täitumisele.

Moonika Roosnupp

Moonika_RoosnuppOlen ESTA liige ja lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Seminari sotsiaalpedagoogika ja Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö erialal. Sotsiaalalal töötan alates 1994. aastast. Olen töötanud Tallinna Mustamäe Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnas erinevate sotsiaaltoetuste, sh toimetulekutoetuse küsimustega ning tegelenud  täisealiste isikute eestkoste korraldamisega. Alates 2001 aastast  töötan Tallinna Kesklinna Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnas erinevatel ametikohtadel. Alustasin  koduteenuste ja  üldhooldekodu teenuse korraldamisega, hetkel töötan osakonna juhataja asetäitjana.  Olen abielus ja kahe täisealise lapse ema, vabal ajal tegelen erinevate  spordilaadsete tegevustega ja naudin aktiivselt kultuurielu.

Olen valmis andma enda aktiivse panuse ESTA Põhja Eesti piirkonna tegevusse ja kõigi liikmete aktiivsesse kaasamisse.
Kõik asjad on rasked, enne kui nad muutuvad kergeks!

Astrid Ojasoon

Astrid_Ojasoon Haridus: kõrgem

Õpitud erialad: kutseõpetaja, sotsiaalpedagoog, sotsiaaltöö spetsialist

Teaduskraad: sotsiaaltöö teadusmagister

Töötanud: kutseõpetajana,    Harju Maakohtus kohtuametnikuna, Justiitsministeeriumis nõunikuna, Kaitseministeeriumis nõunikuna. Pedagoogilise tööna töötanud Tervise Arengu Instituudis ja Tallinna Ülikoolis lektorina. Töötanud Kose valla sotsiaalnõunikuna, Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni tegevjuhina, võlanõustajana ja Kose vallavolikogu esimehena.

Praegune töökoht: Kose vallavolikogu aseesimees, Restart Koolitus juhataja, MTÜ Restart juhatuse esimees, MTÜ SDE arendusnõunik.

Ühiskondlik tegevus: Eesti Naisühenduste Ümarlaud liige, Oru Külaarendamise Seltsi asutajaliige, Eesti Kriminaalhooldusametnike Kutseliidu asutaja- ja auliige, Eesti Võlanõustajate Liidu asutajaliige ja liige, Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni liige.

Madis Annus

Madis_AnnusOlen ESTA liige ning kuulun ka ESTA volikokku.

Ma olen lõpetanud Tallinna Ülikooli ning oman hariduse juhtimise magistrikraadi.

Sotsiaalalal töötan alates 2015. aastast, sellest ajast saadik töötan Tallinna Sotsiaaltöö Keskuses kvaliteedijuhina. Panustan läbi oma igapäevase töö Eesti sotsiaalhoolekande arendamisse ning soovin kaasata lisaks kolleegidele võimalikult palju ESTA liikmeid, et Eesti ühiskonnas väärtustada järjest enam sotsiaalalal töötavaid inimesi.

Kontaktandmed: Madis.Annus@gmail.com, 527 7665

Laur Raudsoo

Laur_Raudsoo

Olen õppinud Tallinna Ülikoolis sotsiaalkaitse suunal sotsiaaltöö eriala ja lõpetanud ülikooli sotsiaalteaduste bakalaureusega. Minu bakalaureusetöö teemaks on sotsiaalne innovatsioon läbi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning jagamismajanduse platvormi Helpific. Olen 2016. aasta kevadel loodud Eesti Sotsiaaltöö Üliõpilaste Seltsi kaasasutaja. Seltsiga võivad liituda kõikide kõrgkoolide sotsiaaltööd õppivad üliõpilased, et end arendada ja jagada väärtuslikke kogemusi väljaspool loengut. Mind on märgatud vabatahtlikuna üleriigilisel tunnustamisel „Märka vabatahtlikku!“, kus Eesti Külaliikumise Kodukant tänas mind tänukirjaga – seda aja ja pühendumuse eest, mida olen andnud ühiskonnale vabatahtlikuna. Tegutsesin ligi kaks aastat vabatahtliku arendajana MTÜs Helpific, kus olin tehniline ekspert, meediakanalite haldur, graafiline disainer ja rahvusvahelise osakonna juhi asetäitja. Helpificu missioon on soodustada nende inimeste iseseisvat toimetulekut, kes vajavad oma kogukonnas toetust. Hetkel töötan ajakirjas Sotsiaaltöö, kus olen tegevtoimetaja. 1997. aastast ilmuv ajakiri Sotsiaaltöö on Eesti ainuke professionaalne sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika erialaajakiri, kus avaldatakse ka akadeemilisi teadusartikleid. Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioonis seisan ühenduse eesmärkide eest, aidates need saavutada nõu ja vaimujõuga.