Riigikohtus arutati avalikul istungil sotsiaalhoolekande rahastust (järelvaadatav)

  1. juuli 2023 jõustus hooldereform, millega riik hakkas panustama hooldekodude kohatasude maksmisesse. Hooldereformiga eraldati kohalikele omavalitsustele täiendavaid rahalisi vahendeid, millega sooviti muuta hooldekodukoht teenuse saajatele taskukohasemaks, tõsta teenuse kvaliteeti ning parandada kodus elamist toetavate teenuste kättesaadavust.

1.juulist jõustuv hooldereform leevendab inimeste väljaminekuid hooldekodude kohatasudele | Sotsiaalministeerium (sm.ee)

Eelmise aasta lõpus pöördusid Põlva ja Räpina Vallavolikogud ning Tartu Linnavolikogu Riigikohtusse. Omavalitsused leiavad, et sotsiaalhoolekande seaduse muudatusega tekkinud täiendav kohustus rahastada üldhooldusteenuse osutamist teenuse saaja või tema seadusjärgsete ülalpidajate asemel on riiklik ülesanne. Nende hinnangul ei ole riik selleks raha ette näinud. See rikub volikogude hinnangul põhiseaduses sätestatud tagatist, mille kohaselt omavalitsusüksusel on õigus talle seadusega pandud riiklike kohustuste täielikule finantseerimisele riigieelarvest.

Samuti viidati, et tegevuste elluviimiseks antud aeg oli liiga lühike.

Arvestades vaidluse all oleva küsimuse suurt ühiskondlikku kaalu, andis Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium kohtuasja lahendamiseks üle Riigikohtu üldkogule.

JÄRELVAADATAV: Riigikohtus arutati avalikul istungil sotsiaalhoolekande rahastust | Riigikohus

16.aprillil arutas riiigikohtu üldkogu, kas sotsiaalhoolekande seadusega omavalitsusüksustele pandud kohustuste täitmine on riiklik või kohalik ülesanne. Istung oli pikk ja sisiukas. Kuna tegmist on keeruka juhtumiga, siis riigikohus 16.04 seisuga enda otsust veel teatvaks ei teinud. Nad selgitasid, et otsuse teavaks tegemiseks võib kuluda mitu kuud.

Avalikku istungit saab vaadata järgi siit: Riigikohtu istung põhiseaduslikkuse järelevalve asjas 5-23-38 (youtube.com)