Saare piirkonna teemapäev: Kuressaare Päevakeskuses kohtusid eestkostjad ja ametnikud

Foto: ESTA Saaremaa piirkonna ühendus

Pärnu Maakohtu eestkoste järelevalve osakond koostöös Saaremaa valla ja Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni (ESTA) Saaremaa piirkonnaga korraldasid 16. aprillil Kuressaares kõigile huvilistele, Saaremaa valla ametnikele ja füüsilistest isikutest eestkostjatele eestkosteteemalise infopäeva.

Infopäeval astusid üles Saaremaa valla eestkostespetsialist Ervin Raudsik, Pärnu Maakohtu eestkoste järelevalve osakonna juhataja Anu Talu ja osakonna peaspetsialist Merje Kuusksalu.  Kohtumise esimesel poolel käsitleti eestkoste seadmise protsessi ja kohaliku omavalitsuse poolt pakutavat tuge. Teine osa teabepäevast puudutas kohtu järelevalvemenetlust.

Mis on eestkoste? Kellele, miks ja millal on see vajalik seada? See on teema, millest paljud pole teadlikud. Seepärast vajalik teabepäev korraldatigi, et asjas rohkem selgust saada.

Täisealine isik vajab eestkostet, kui ta ei suuda ise enda õiguste eest seista ning ei saa aru oma tegevustest ega nende tagajärgedest. Eestkoste eesmärk on kaitsta isiku õigusi ja huve. Eestkostja ülesanne on eestkostel oleva täisealise esindamine. Kohtumääruses märgib kohus, millised on eestkostja ülesanded, tehingute ulatus ning aja, millal kohus otsustab eestkoste pikendamise või lõpetamise. Saaremaa valla eestkostespetsialist Ervin Raudsik andis ülevaate sellest, kuidas abi vajavale täisealisele eestkoste seatakse ja milline on kohaliku omavalitsuse roll eestkoste seadmisel.

Eestkoste saab isikule määrata ainult kohus. Pärnu Maakohtu eestkoste järelevalve osakonna juhataja Anu Talu selgitas põhjalikult ja tõi näiteid, mida tuleb tähele panna enne, kui kohtule hakatakse eestkosteavaldust esitama, millised on eestkoste seadmise põhjused ja millise teekonna peab isik läbima enne, kui kohus eestkoste määrab. Kindlasti on oluline, et kohus saaks ära kuulata isiku, kellele eestkostet soovitakse määrata. Eestkostetava õigused peavad olema kaitstud ning eestkostetava soove ja arvamust tuleb aktsepteerida.

Anu Talu ja Merje Kuusksalu tutvustasid uut eestkostjatele suunatud veebilehte „Eestkostja teejuht“, kuhu on koondatud kokku vajalik ja usaldusväärne info eestkostjale oma ülesannete täitmiseks. Kohtul on seadusest tulenev kohustus kontrollida eestkostja tegevust. Eestkostja ülesannete täitmise kontrollimiseks peab eestkostja esitama kohtule igal aastal kirjaliku aruande. Praktiliste näidetena vaadati koos kuidas käib eestkostja aruande täitmine. Viimase juurde selgitas järelevalve peaspetsialist, mis on oluline aruandes välja tuua ning kuidas aruande esitamine toetab eestkostja ülesannete täitmist.

Tihti tekitab aruande täitmine palju segadust. Seetõttu loodi eraldi osakond, kes on toeks eestkostjatele üle Eesti, abistades ja nõustades aruannete täitmisel ja kontrollimisel. Läbi aruandluse saab kohus kontrollida, kas eestkostjal endal on teave kõikide abivõimaluste kohta, mida eestkostetav võiks teenusena saada. Tähele on pandud probleemi, et füüsilisest isikust eestkostja ei pruugi teada, milliseid teenuseid eestkostetaval on võimalik kohaliku omavalitsuse või teiste ametiasutuste kaudu saada. Tihti eestkostjad ei oska selle peale tulla, et olemas on erinevad abivõimalused ja spetsialistid, kes toetavad ja jõustavad inimest, kes vajab kõrvalabi oma eluga toimetulemisel.

Põgusalt tutvustati ka 2023. aasta lõpus avalikustatud Sotsiaalministeeriumi poolt tellitud ja Tartu Ülikooli poolt ellu viidud uuringut täisealiste eestkostekorraldusest Eestis. Uuringu tulemusel selgus, et aastatel 2013 – 2023 on eestkostetavate arv Eestis tõusnud üle kahe korra. Uuringu kohaselt kohaldatakse eestkostet kui enim piiravat meedet Eestis kergekäeliselt ehk eestkostet seatakse lubamatult palju. Eestkostetava kaitse peab olema proportsioonis ning üleliia tema õigusi ära võtta ei tohi. Lisaks näitas uuring, et Eestis toimib asendatud otsustamise põhimõte ning paljud eestkostetavad on valimisõiguseta, mis on inimõiguste vaatekohast olulised kitsaskohad.

Kogu infopäeva kestel vastati jooksvalt tekkinud küsimustele, päeva lõpus said huvilised oma küsimused esitada ka otse korraldajatele. Üritusel osales kohapeal 57 ja veebi vahendusel 16 teema vastu huvi tundjat. Korraldajad on tänulikud kõigile osalejatele!

 

Helbe Saksakulm ja Janne Mets

teabepäeva korraldajad, ESTA liikmed

 

Vaata Facebooki postitust siit.

👁️ Tule ESTA liikmeks! 👄👂🤝Loe lähemalt siit.