Seminar „Hoolivad kogukonnad – Maailma Terviseorganisatsiooni interaktiivse e-õppekeskkonna QualityRights toel“ Tallinnas ja Jõhvis

Veebruaris viis estakas Katrin Tsuiman läbi järjekordsed seminarid sotsiaalvaldkonna koostööpartneritele – Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti juhtivtöötajatele. „Hoolivad kogukonnad – Maailma Terviseorganisatsiooni interaktiivse e-õppekeskkonna QualityRights toel“ seminarid toimusid 21. veebruaril Tallinnas ning 28. veebruaril Jõhvis.

Tallinnas läbiviidud seminaril osales kaks Politsei- ja Piirivalveameti piirkondlikku juhti. “Väga personaalseks kujunenud seminaril arutasime sügavuti stereotüüpide tähendust ning nende tekkimise põhjuseid. Rääkisime, kuidas stereotüüpidele tuginedes stigmatiseeritakse kogukonnas vaimse tervise raskustega inimesi,” kirjeldas Tsuiman ühist arutelu. Stigmatiseerimisega käib pahatihti käsikäes ka diskrimineerimine, mis need inimesed kogukonnast eemale tõukab.

Ühises ringis tõdeti, et enamasti on ametkondade töötajad inimeste kaasamise ja võrdse kohtlemise põhimõtetest teadlikud ning arvestavad sellega oma töös. Paraku ei saa sama öelda kogukondade kõigi liikmete kohta. “Sageli on just kogukonnas hoiakud ja suhtumine selline, mis isoleerivad vaimse tervise raskustega inimesi. Ometigi on samaaegselt ametkondade esindajatele ehk piirkonnapolitseinikele ootus, et nad tekkinud olukorra lahendaks,” selgitas Tsuiman. Taoline ootus ei ole realistlik, sest piirab inimeste õigusi. Lahendus peitub hoopis kogukonna liikmete suhtumise ja hoiakute muutmises.

“Selleks, et tõsta kogukondade teadlikkust hoolivusest ning vähendada ühiskonnas tõsiste vaimse tervise raskustega elavate inimeste suhtes negatiivseid hoiakuid, käisid osalejad välja ühe mõtte,” sõnas Tsuiman. Ta selgitas, et mõlemad osalejad leidsid, et infot e-õppekeskkonnas õppimise võimaluste kohta tuleks jagada ka korteriühistutele ja linnaosade aktiivsetele kogukonna liikmetele. Nähti, et hea võimalus info edastamiseks avaneb Tallinna kogukonna päevadel, mida korraldab Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur

Jõhvi kontserdimajas toimunud samasisulisel seminaril osales viis Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti juhtivtöötajat ja ametite personalispetsialistid. Osalejad soovisid saada teadmisi, kuidas e-õppekeskkonnas olevaid võimalusi kasutada oma töös ja ameti sisekoolitustel.

“Osalejad said oma teadmisi täiendada vaimsest tervisest, heaolust, taastumisest, võrdse kohtlemise põhimõtetest ja kogukonda kaasamisest,” võttis Tsuiman seminari kokku. Igal osalejal oli võimalik omandatud teadmisi koheselt praktiseerida interaktiivses e-õppekeskkonnas. Praktilise seminari käigus tõusis päevakorda ka küsimus, kuidas seminaril jagatud teadmisi saaks paremini edastada venekeelsele kogukonnale, kes on seni elanud teises inforuumis.

Hoolivatele kogukondadele keskenduvate seminaride eesmärk on laiemas kogukondlikus kontekstis vähendada vaimse tervise probleemidega, psühhosotsiaalselt haavatavate, intellekti ja/või kognitiivsete puuetega inimeste häbimärgistamist. Nende inimeste diskrimineerimist ja üldist ebavõrdsust kogukonna tasandi.

21. veebruaril Tallinnas ja 28. veebruaril Jõhvis toimunud „Hoolivad kogukonnad – Maailma Terviseorganisatsiooni interaktiivse e-õppekeskkonna QualityRights toel“ seminaride näol oli tegu järjekorras teise ja kolmanda seminariga. Esimese koolitusseminari kohta loe lisa siit.