Toimus ESTA lääne piirkonna teemapäev “Isikukeskne teenusmudel omavalitsuste praktikas – terviklik abi kodu lähedalt”

01.12.2021 toimus veebivahendusel ESTA Lääne-Eesti piirkonna teemapäev  „Isikukeskne teenusmudel  omavalitsuste praktikas – terviklik abi kodu lähedalt”. Veebikanalis oli teemapäeva kuulamas üle 70 teema vastu huvi tundvaid sotsiaalala esindajaid. 

Teemapäeval tutvustas Sotsiaalkindlustusameti projektijuht Katrin Tsuiman erihoolekandeteenuste arendustegevuste raames koosloome meetodil loodud uut teenusmudelit  psüühilise erivajadustega inimestele  vajaliku abi korraldamisel ja osutamisel.

Oma kogemusi kohaliku omavalitsuse tasanduil uue teenusmudeli korraldamisel ja rakendamisel  jagasid  Põhja-Pärnmaa valla sotsiaalosakonna juhataja Anneli Kaljur ja Tori vallavalitsuse juhtumikorraldaja Eda Mirk. 

Isikukeskse teenusmudeli  rakendamine  põhineb  omavalitsuse juhtimisel  ja  juhtumikorralduslikul lähenemisel. Omavalitsustel tuli enne tegevustega alustamisel täpselt läbi mõelda ja kavandada, kõik teenusmudeli tegevused. Selleks on teenusmudeli katsetamisega alustamisel  aega 4 kuud. Paindlik ja erinevate tänaste sotsiaalteenuste  spetsialistide tegevuste osutamine ja  kaasamine esmatasandil  arvestab rohkem inimese isikupära ja konkreetselt tema vajadusi. Samuti aitab see  paremini kaasata kogukonnas olemasolevaid loomulikke ressursse inimese toetamiseks. Nagu ütles Anneli Kaljur – “Me ei sobita inimest teenusele, vaid me kujundame teenuse inimese vajaduste järgi. ”

Kohalike omavalitsuste esindajad  tõid välja oma esialgseid kartusi uuele abivajavate sihtrühmale abi korraldamisel ja seda veel uuel viisil. Samas  nägid mõlemad omavalitsuse esindajad, et teenusmudeli põhimõtted on andnud neile võimaluse aidata just neid inimesi, kes tänaste süsteemide ja korralduste vahele on ära kadunud või ei ole see neile seni sobinud.  Samuti toodi positiivselt välja teenusmudeli katsetamisel kasutatavaid töövahendid – inimese abivajaduse hindamist eluvaldkondade põhiselt ning abivajaja poolt oma elukvaliteedile hinnangu andmist. Abistamise ja toetuse protsessis on inimese enese hinnang oma olukorra muutusele oluline tagasiside abi osutamise tulemusele ja kvaliteedile.   


Teemapäeva arutelus tõdeti, et  projektina isikukeskse abi korraldamisel on lisandunud uuel viisil andmete korje ja aruandlus, mis  on erinev tänasest tavapraktikast ja ka ajamahukas, kuna enamus andmeid  kogutakse  Exceli-failidesse. Samas  on see oluline info inimese ja temale osutatud abi osas. Vajalikuks peeti isikukeskse abi korraldamiseks toetavaid elektroonilisi töökeskkondi, mis säästavad töötajate tööaega, kuid annavad edasi vajalikud andmed tegevuste planeerimiseks ja tegevuste mõjude hindamiseks.

Välja toodi ka seda, et Teenusmudeli tegevuste käigus on paranemas piirkonnas ka koostöö tervishoiuteenuste osutajatega.

2022 a on alustamas 9 uut omavalitsust isikukeskse teenusmudeli katsetamisega, kelle esindajaid olid ka teemapäeval osalemas. Kolleegid tundsid  huvi saadud kogemuste ja õppetundide vastu.

Teemapäeva ettekanne on leitav siin.

Lisaks uues Sotsiaaltöö ajakirjas saab ka lugeda isikukesksest teenusmudelist.  Artikkel on veebist leitav siit: www.tai.ee/et/sotsiaaltoo/terviklik-abi-kodu-lahedalt-isikukeskne-erihoolekanne-kohalikes-omavalitsustes

Lääne-Eesti piirkonna teemapäeva rahastati Euroopa Liidu Sotsiaalfondi meetmest „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“.