Tegevused

EESMÄRK 1. Kutsealaste huvide esindamine ja kaitse

1.1 Töö- ja palgatingimuste parandamise ning töökoormuse optimeerimise eest seismine
Vastutaja: juhatus ja/või tegevjuht
Eesmärgid: ESTA seisukohtade kaitsmine sotsiaalala töötajate huvide kaitseks (sh ettepanekud seadusloomes, kirjad tööandjatele, avalikud esinemised); sotsiaalala töötajate teavitamine 2 üritusel.

1.2 Eetika küsimustes nõustamine ja seisukohtade avaldamine
Vastutaja: eetikakomitee
Eesmärgid: sotsiaaltöö eetikat käsitlevate ettekannete arv aastas 1; juhtumite menetlemine.

1.3 Avalikkuse teavitamine sotsiaaltööst
Vastutaja: juhatus ja/või tegevjuht
Eesmärk: 2 teavitust (esinemist, artiklit jms) aastas (ESTA seisukohad kooskõlastada juhatusega)

1.4 Meediaplaani elluviimine
Vastutaja: juhatus ja/või tegevjuht
Eesmärk: arvamusartiklid, reageerimine meediakajastustele

EESMÄRK 2: Sotsiaaltööd väärtustavate isikute ja organisatsioonide ühendamine

2.1 Üleilmse sotsiaaltöö päeva tähistamine
Vastutaja: juhatus ja/või tegevjuht, piirkonnad
Eesmärgid: sotsiaaltöö päevast osavõtnute arv vähemalt 150, igas piirkonnas vähemalt 1 tegevus (tunnustamisüritus, meediakajastus vms), meediakajastuste arv 3.

2.2 Sotsiaalala töötajate sügiskooli korraldamine
Vastutaja: juhatus ja/või tegevjuht
Eesmärk: osalejate arv 80 (sh laiendada ESTA üritustel osalejate ringi, aktiveerida liikmeid)

2.3 ESTA-sse uute liikmete värbamine
Vastutajad: juhatus ja/või tegevjuht, piirkonnad
Eesmärgid: liikmete arvu kasv aastas  10%; sotsiaaltöö üliõpilastele ja  hooldustöötaja eriala õppijatele  ESTA tutvustamine kõikides neid erialasid õpetavates kõrg- ja kutsekoolides aasta jooksul; ESTA tutvustamine kodanikeühendustele igas piirkonnas vähemalt 1 kord aastas; üleskutsed liitumiseks sotsiaaltöötajate meili-listidele 2  korda aastas (sh koos piirkonna teemapäeva kutsega).

2.4 Eesti parimate sotsiaala töötajate konkursi läbiviimine
Vastutaja: juhatus ja/või tegevjuht
Eesmärk: konkursile laekunud vähemalt 25 kandidaati

2.5 Liikmemaksu tasumise tõhustamine
Vastuaja: piirkonnad
Eesmärk: liikmemaksu on tasunud 100% liikmetest

2.6 Liikmete rahulolu väljaselgitamine
Vastutaja: juhatus ja/või tegevjuht
Eesmärgid: ESTA liikmetelt ESTA tegevuse, sh ürituste kohta tagasiside küsimine; vabatahtlik väljaastumiste arv alla 1% liikmete arvust.

2.7 Aktiveerida ESTA liikmeid osalema ESTA korraldatud  üle-eestilistel üritustel (sh sügiskoolis)
Vastutaja: piirkonnad
Eesmärk: ESTA liikmete osakaal ESTA korraldatud üritustest 50%

EESMÄRK 3: Sotsiaaltöö edendamine ning sotsiaalpoliitika mõjutamine

3.1 Teemapäevade korraldamine
Vastutaja: piirkonnad
Eesmärk: vähemalt 1 teemapäev igas piirkonnas aasta jooksul; igast teemapäevast osavõtjate arv vähemalt 25.

3.2 Sotsiaalvaldkonna kutseandmine
Vastutaja: kutseandmise kontaktisik
Eesmärk: kutseid antakse 6 valdkonnas – sotsiaaltöötaja, hoolekandeasutuse juht, võlanõustaja, hooldustöötaja, tegevusjuhendaja, lapsehoidja

3.3 Hoolekande valdkondade põhine arendustöö ja nõustamine
Vastutaja: eksperdid
Eesmärk: arendustöö toimub vähemalt 5 hoolekande valdkonnas

3.4 Ettepanekute esitamine valitsusele ja riigikogule
Vastutaja: juhatus ja/või tegevjuht
Eesmärk: ettepanekuid esitatud

3.5 ESTA esindatuse tagamine erinevate sotsiaaltöö arendamisega seotud organisatsioonide juures
Vastutaja: juhatus ja/või tegevjuht
Eesmärk: esindaja vähemalt 5 organisatsioonis.

3.6 Sotsiaaltöö edendamine uurimuste kaudu
Vastutaja: juhatus ja/või tegevjuht
Eesmärk: üliõpilastele soovituslike uurimisteemade koondamine ja edastamine 1 kord aastas (15. maiks)

3.7 Diskussiooni tekitamine aktuaalsetes kutsealastes küsimustes ajakirjas Sotsiaaltöö
Vastutaja: juhatus ja/või tegevjuht
Eesmärk: vähemalt 1 kord aastas.

3.8 ESTA seisukohtade kaitsmine seadusloomes (nt tagasiside ESTA ettepanekutele saadetud vastustele)
Vastutaja: juhatus ja/või tegevjuht
Eesmärk: vähemalt 1 kord aastas.

3.9 Sotsiaaltöö kongressi korraldamine
Vastutaja: juhatus ja/või tegevjuht
Eesmärk: kongressil osaleb vähemalt 200 inimest.

EESMÄRK 4: Organisatsiooni juhtimise arendamine, pürgimine tunnustatud organisatsiooniks

4.1 ESTA struktuuriüksuste aasta tööplaanide ja eelarve koostamine
Vastutajad: piirkonnad, komisjonid, eksperdid
Eesmärk: tuleva aasta tööplaanid ja eelarve taotlus esitada tegevjuhile 15. oktoobriks.

4.2 ESTA informatsiooni avaldamine ajakirjas Sotsiaaltöö
Vastutaja: juhatus ja/või tegevjuht
Eesmärk: ajakirja igas numbris.

4.3 ESTA struktuuriüksuste (piirkondade, komisjonide, eetikakomitee) juhtide ja teiste aktiivsete ESTA liikmete koolituse korraldamine
Vastutaja: juhatus ja/või tegevjuht
Eesmärk: läbi viidud 1 koolitus aastas.

4.4 Rahvusvaheliste koostöösuhete arendamine
Vastutaja: rahvusvaheliste suhete kontaktisikud
Eesmärk: määratud rahvusvaheliste suhete kontaktisik, sisulise partnerluse loomine välisriigi 1 erialaorganisatsiooniga aastas.

4.5 ESTA juhtorganite regulaarsete koosolekute läbiviimine
Vastutaja: piirkonnad, juhatus ja/või tegevjuht
Eesmärk: piirkonnas lisaks e-koosolekutele vähemalt 2 vahetut koosolekut aastas; juhatusel lisaks e-koosolekutele vähemalt 2 vahetut koosolekut aastas; volikogul vähemalt 2 vahetut koosolekut aastas.

EESMÄRK 1. Kutsealaste huvide esindamine ja kaitse

1.1 Töö- ja palgatingimuste parandamise ning töökoormuse optimeerimise eest seismine
Vastutaja: eestseisus
Eesmärgid: ESTA seisukohtade kaitsmine sotsiaalala töötajate huvide kaitseks (sh ettepanekud seadusloomes, kirjad tööandjatele, avalikud esinemised), töötajate teavitamine 2 üritusel, komisjoni tegevuse ülevaade 2 korda aastas (esitada tegevjuhile 15. juuliks ja 15. jaanuariks).

1.2 Eetika küsimustes nõustamine ja seisukohtade avaldamine

Vastutaja: eetikakomitee

Eesmärgid: Eetikakomitee tegevuse ülevaade 2 korda aastas (esitada tegevjuhile 15. juuliks ja 15. jaanuariks), sotsiaaltöö eetikat käsitlevate ettekannete arv aastas 1, juhtumite menetlemine.

1.3 Avalikkuse teavitamine sotsiaaltööst (esinemised, artiklid jms)

Vastutaja: eestseisus

Eesmärk: 2 teavitust (esinemist, artiklit jms) aastas (ESTA seisukohad kooskõlastada eestseisusega)

1.4 Meediaplaani elluviimine

Vastutaja: eestseisus

Eesmärk: arvamusartiklid, reageerimine meediakajastustele

EESMÄRK 2: Sotsiaaltööd väärtustavate isikute ja organisatsioonide ühendamine

2.1 Üleilmse sotsiaaltöö päeva tähistamine märtsis

Vastutaja: eestseisus, piirkonnad

Eesmärgid: Sotsiaaltöö päeval vähemalt 150 osavõtjat, piirkondlike tegevuste (tunnustamisürituste, meediakajastuste jms) arv 5, vähemalt 3 meediakajastust.

2.2 Sotsiaalala töötajate sügiskooli korraldamine

Vastutaja: eestseisus

Eesmärk: vähemalt 80 osavõtjat (sh laiendada ESTA üritustel osalejate ringi, aktiveerida liikmeid)

2.3 ESTA-sse uute liikmete värbamine

Vastutajad: eestseisus, piirkonnad

Eesmärgid: liikmete arvu kasv 10% aastas, sotsiaaltöö üliõpilastele ja hooldustöötaja eriala õppuritele ESTA tutvustamine vähemalt 3 õppeasutuses aasta jooksul, ESTA tutvustamine kodanikeleühendustele vähemalt 5 korda aastas, üleskutsed liitumiseks
sotsiaaltöötajate meililistidele 2 korda aastas (sh koos piirkonna teemapäeva kutsega).

2.4 Eesti parimate sotsiaala töötajate konkursi läbiviimine

Vastutaja: eestseisus

Eesmärk: konkursile laekunud vähemalt 25 kandidaati

2.5 Liikmemaksu tasumise tõhustamine

Vastuaja: piirkonnad

Eesmärk: liikmemaksu on tasunud 100% liikmetest

2.6 ESTA liikmetelt ESTA tegevuse, sh ürituste kohta tagasiside küsimine

Vastutaja: eestseisus

Eesmärk: vabatahtlik väljaastumiste arv alla 1% liikmete arvust.

2.7 Aktiveerida ESTA liikmeid osalema ESTA korraldatud üle-Eestilistel üritustel (sh sügiskoolis)

Vastutaja: piirkonnad

Eesmärk: ESTA liikmete osakaal ESTA korraldatud üritustel osalejatest 40%.

EESMÄRK 3: Sotsiaaltöö edendamine ning sotsiaalpoliitika mõjutamine

3.1 Teemapäevade korraldamine

Vastutaja: piirkonnad

Eesmärk: igas piirkonnas 1 teemapäev aastas, teemapäevast võtab osa vähemalt 25 inimest.

3.2 Sotsiaalvaldkonna kutseandmine (sh kutsekomisjonide koostöö õppeasutustega)

Vastutaja: kutseandmise kontaktisik

Eesmärk: ülevaade kutseandmisest 1 kord aastas (esitada tegevjuhile 31. jaanuariks).

3.3 Hoolekande valdkondade põhine arendustöö ja nõustamine

Vastutaja: eksperdid

Eesmärk: tegevuse ülevaade 2 korda aastas (esitada tegevjuhile 15. juuliks ja 15. jaanuariks).

3.4 Ettepanekute esitamine valitsusele ja riigikogule

Vastuaja: eestseisus

Eesmärk: ettepanekuid esitatakse vähemalt 1 kord aastas.

3.5 ESTA esindatuse tagamine erinevate sotsiaaltöö arendamisega seotud organisatsioonide juures

Vastutaja: eestseisus

Eesmärk: ESTA esindaja vähemalt 5 organisatsioonis.

3.6 Sotsiaaltöö edendamine uurimuste kaudu

Vastutaja: eestseisus

Eesmärk: üliõpilastele soovituslike uurimisteemade koondamine ja edastamine 1 kord aastas (15. maiks).

3.7 Diskussiooni tekitamine aktuaalsetes kutsealastes küsimustes ajakirjas Sotsiaaltöö

Vastutaja: eestseisus

Eesmärk: vähemalt 1 kord aastas.

3.8 ESTA seisukohtade kaitsmine seadusloomes (nt tagasisisde ESTA algatuskirjadele saadetud vastustele)

Vastutaja: eestseisus

Eesmärk: vähemalt 1 kord aastas.

EESMÄRK 4: Organisatsiooni juhtimise arendamine, pürgimine tunnustatud organisatsiooniks

4.1 ESTA struktuuriüksuste aasta tööplaanide ja eelarve koostamine

Vastutajad: piirkonnad, komisjonid, sektsioonid

Eesmärk: tuleva aasta tööplaanid ja eelarvetaotlus esitada tegevjuhile 15. oktoobriks.

4.2 ESTA informatsiooni avaldamine ajakirjas Sotsiaaltöö

Vastutaja: eestseisus

Eesmärk: ajakirja igas numbris.

4.3 ESTA struktuuriüksuste (piirkondade, komisjonide, sektsioonide, eetikakomitee) juhtide ja teiste aktiivsete ESTA liikmete koolituse korraldamine

Vastutaja: eestseisus

Eesmärk: läbi viidud 1 koolitus aastas.

4.4 Rahvusvaheliste koostöösuhete arendamine

Vastutaja: eestseisus, rahvusvaheliste suhete kontaktisik

Eesmärk: määratud rahvusvaheliste suhete kontaktisik, sisulise partnerluse loomine välisriigi 1 eralaorganisatsiooniga aastas, ülevaade tegevustest 2 korda aastas (esitada tegevjuhile 15. juuliks ja 15. jaanuariks).

4.5 ESTA juhtorganite regulaarsete koosolekute läbiviimine

Vastutaja: piirkonnad, eestseisus

Eesmärk: piirkonnas lisaks e-koosolekutele vähemalt 2 vahetut koosolekut aastas, eestseisusel lisaks e-koosolekutele vähemalt 2 vahetut koosolekut aastas, solikogul vähemalt 2 vahetut koosolekut aastas.

EESMÄRK 1. Kutsealaste huvide esindamine ja kaitse

1.1 Töö- ja palgatingimuste parandamise ning töökoormuse optimeerimise eest seismine
Vastutaja: eestseisus
Eesmärgid: ESTA seisukohtade kaitsmine sotsiaalala töötajate huvide kaitseks (sh ettepanekud seadusloomes, kirjad tööandjatele, avalikud esinemised), töötajate teavitamine 2 üritusel, komisjoni tegevuse ülevaade 2 korda aastas (esitada tegevjuhile 15. juuliks ja 15. jaanuariks).

1.2 Eetika küsimustes nõustamine ja seisukohtade avaldamine

Vastutaja: eetikakomitee

Eesmärgid: Eetikakomitee tegevuse ülevaade 2 korda aastas (esitada tegevjuhile 15. juuliks ja 15. jaanuariks), sotsiaaltöö eetikat käsitlevate ettekannete arv aastas 1, juhtumite menetlemine.

1.3 Avalikkuse teavitamine sotsiaaltööst (esinemised, artiklid jms)

Vastutaja: eestseisus

Eesmärk: 2 teavitust (esinemist, artiklit jms) aastas (ESTA seisukohad kooskõlastada eestseisusega)

1.4 Meediaplaani elluviimine

Vastutaja: eestseisus

Eesmärk: arvamusartiklid, reageerimine meediakajastustele

EESMÄRK 2: Sotsiaaltööd väärtustavate isikute ja organisatsioonide ühendamine

2.1 Üleilmse sotsiaaltöö päeva tähistamine märtsis

Vastutaja: eestseisus, piirkonnad

Eesmärgid: Sotsiaaltöö päeval vähemalt 150 osavõtjat, piirkondlike tegevuste (tunnustamisürituste, meediakajastuste jms) arv 5, vähemalt 3 meediakajastust.

2.2 Sotsiaalala töötajate sügiskooli korraldamine

Vastutaja: eestseisus

Eesmärk: vähemalt 80 osavõtjat (sh laiendada ESTA üritustel osalejate ringi, aktiveerida liikmeid)

2.3 ESTA-sse uute liikmete värbamine

Vastutajad: eestseisus, piirkonnad

Eesmärgid: liikmete arvu kasv 10% aastas, sotsiaaltöö üliõpilastele ja hooldustöötaja eriala õppuritele ESTA tutvustamine vähemalt 3 õppeasutuses aasta jooksul, ESTA tutvustamine kodanikeleühendustele vähemalt 5 korda aastas, üleskutsed liitumiseks
sotsiaaltöötajate meililistidele 2 korda aastas (sh koos piirkonna teemapäeva kutsega).

2.4 Eesti parimate sotsiaala töötajate konkursi läbiviimine

Vastutaja: eestseisus

Eesmärk: konkursile laekunud vähemalt 25 kandidaati

2.5 Liikmemaksu tasumise tõhustamine

Vastuaja: piirkonnad

Eesmärk: liikmemaksu on tasunud 100% liikmetest

2.6 ESTA liikmetelt ESTA tegevuse, sh ürituste kohta tagasiside küsimine

Vastutaja: eestseisus

Eesmärk: Vabatahtlik väljaastumiste arv alla 1% liikmete arvust.

2.7 Aktiveerida ESTA liikmeid osalema ESTA korraldatud üle-Eestilistel üritustel (sh sügiskoolis)

Vastutaja: piirkonnad

Eesmärk: ESTA liikmete osakaal ESTA korraldatud üritustel osalejatest 40%.

EESMÄRK 3: Sotsiaaltöö edendamine ning sotsiaalpoliitika mõjutamine

3.1 Teemapäevade korraldamine

Vastutaja: piirkonnad

Eesmärk: igas piirkonnas 1 teemapäev aastas, teemapäevast võtab osa vähemalt 25 inimest.

ESTA aktiivsete liikmete teemapäev 30.11.-01.12.2016

3.2 Sotsiaalvaldkonna kutseandmine (sh kutsekomisjonide koostöö õppeasutustega)

Vastutaja: kutseandmise kontaktisik

Eesmärk: Ülevaade kutseandmisest 1 kord aastas (esitada tegevjuhile 31. jaanuariks).

3.3 Hoolekande valdkondade põhine arendustöö ja nõustamine

Vastutaja: sektsioonid

Eesmärk: sektsioonide tegevuse ülevaade 2 korda aastas (sitada tegevjuhile 15. juuliks ja 15. jaanuariks).

3.4 Ettepanekute esitamine valitsusele ja riigikogule

Vastuaja: eestseisus

Eesmärk: ettepanekuid esitatakse vähemalt 1 kord aastas.

3.5 ESTA esindatuse tagamine erinevate sotsiaaltöö arendamisega seotud organisatsioonide juures

Vastutaja: eestseisus

Eesmärk: ESTA esindaja vähemalt 5 organisatsioonis.

3.6 Sotsiaaltöö edendamine uurimuste kaudu

Vastutaja: eestseisus

Eesmärk: üliõpilastele soovituslike uurimisteemade koondamine ja edastamine 1 kord aastas (15. maiks).

3.7 Diskussiooni tekitamine aktuaalsetes kutsealastes küsimustes ajakirjas Sotsiaaltöö

Vastutaja: eestseisus

Eesmärk: vähemalt 1 kord aastas.

3.8 ESTA seisukohtade kaitsmine seadusloomes (nt tagasisisde ESTA algatuskirjadele saadetud vastustele)

Vastutaja: eestseisus

Eesmärk: vähemalt 1 kord aastas.

EESMÄRK 4: Organisatsiooni juhtimise arendamine, pürgimine tunnustatud organisatsiooniks

4.1 ESTA struktuuriüksuste aasta tööplaanide ja eelarve koostamine

Vastutajad: piirkonnad, komisjonid, sektsioonid

Eesmärk: tuleva aasta tööplaanid ja eelarvetaotlus esitada tegevjuhile 15. oktoobriks.

4.2 ESTA informatsiooni avaldamine ajakirjas Sotsiaaltöö

Vastutaja: eestseisus

Eesmärk: ajakirja igas numbris.

4.3 ESTA struktuuriüksuste (piirkondade, komisjonide, sektsioonide, eetikakomitee) juhtide ja teiste aktiivsete ESTA liikmete koolituse korraldamine

Vastutaja: eestseisus

Eesmärk: läbi viidud 1 koolitus aastas.

4.4 Rahvusvaheliste koostöösuhete arendamine

Vastutaja: eestseisus, rahvusvaheliste suhete kontaktisik

Eesmärk: määratud rahvusvaheliste suhete kontaktisik, sisulise partnerluse loomine välisriigi 1 eralaorganisatsiooniga aastas, ülevaade tegevustest 2 korda aastas (esitada tegevjuhile 15. juuliks ja 15. jaanuariks).

4.5 ESTA juhtorganite regulaarsete koosolekute läbiviimine

Vastutaja: piirkonnad, eestseisus

Eesmärk: piirkonnas lisaks e-koosolekutele vähemalt 2 vahetut koosolekut aastas, eestseisusel lisaks e-koosolekutele vähemalt 2 vahetut koosolekut aastas, solikogul vähemalt 2 vahetut koosolekut aastas.

4.6 Uue kodulehe loomine

Vastutaja: eestseisus

Eesmärk: uus koduleht

4.7 ESTA põhikirja uuendamise vajaduse analüüs ja vajadusel põhikirja muutmine

Vastutaja: eestseisus

Eesmärk: analüüs on läbi viidud ja vajadusel põhikiri muudetud