Teemapäev andis võimaluse arutada ühiselt erihoolekande arengute üle

16. novembril toimus ESTA Põhja-Eesti piirkondliku ühenduse juhatuse eestvedamisel teemapäev “Mis suunas liigub erihoolekanne?”. 

Teemapäeval astus üles sotsiaalkindlustusameti (SKA) nõunik Anu Hall, kes jagas infot hetkel käimasolevate tegevuste kohta erihoolekandes.

Peamised teemad olid ISTE (isikukeskse erihoolekande teenusmudeli) projekti järgmiste aastate tegevused, pikaajalise kaitstud töö teenuse lõppemine ja muudatused töötamise toetamise teenuses.

Omavalitsuse pakutava ISTE eeliseks on, et teenus pannakse inimesele kokku erinevatest komponentidest just nagu rätsepatöö. Teenusmudeli katsetamisel on tähtsad varajane märkamine, teenuse kättesaadavuse paranemine ja juhtumikorralduslik töö. ISTE-t katsetatakse 2024. aasta lõpuni, kuid projekti loodetakse pikendada veel ka 2025. aastaks. Seejärel oleks 2026. aastast võimalik rakendada toetavate erihoolekandeteenuste puhul ISTE-t üle Eesti. Olulised tegevus lähiaastatel on ka infosüsteemide arendus ning ISTE, praeguste erihoolekandeteenuste ja sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse mõjuanalüüs.

Pikaajalise kaitstud töö projekt lõppeb selle aastaga ja eraldi teenust seadusesse ei tule. Seaduses muudetakse aga töötamise toetamise teenuse kirjeldust, mis võimaldab pakkuda teenust ka neile, kes suure tõenäosusega ei jõua avatud tööturule. Pikaajalise kaitstud töö projekti tulemusel on selgunud, et Eesti tööseadusandluses puudub erivajadustega inimestele kaitstud tingimustes töötamiseks sobiv töösuhte vorm. Enamus teenuse kasutajaid ei ole võimelised välja teenima miinimumtunnitasu ega täitma töölepingu seadusest tulenevaid nõudeid.

Seadusemuudatuse järel jäävad töötamise toetamise teenuse sihtrühmaks puuduva töövõimega inimesed (teistele pakub kaitstud töö teenust töötukassa). Praeguste plaanide järgi läheb töötamise toetamise teenus 2026. aastast samuti ISTE alla.

Saime teada, et sotsiaalministeeriumis on erihoolekanne üks 2024. aasta fookusteemadest. Eesmärk on luua ka eraldi teenus sõltuvusprobleemiga psüühikahäirega inimestele.

Ühises arutelus tõime välja mitmeid murekohti. Erihoolekanne on täna Eestis tugevalt alarahastatud ja see teeb omavalitsuse sotsiaaltöötajad ettevaatlikuks: kas ISTE rakendamiseks üle Eesti on ka piisavalt vahendeid? Küsimuse all on nii teenuste rahastamine kui ka kvalifitseeritud tööjõu leidmine kõikidesse piirkondadesse.  Muret tuntakse ka selle üle, et erihoolekande teenusele on pikad järjekorrad, mis tähendab, et sel ajal, kui inimene ootab teenusele saamist, võib ta oma terviseolukorrast tulenevalt korda saata asju, mille tagajärgedega on hiljem päris keeruline toime tulla.

Hea meel on selle üle, et teemapäev andis võimaluse ühiselt erihoolekande arengutest rääkida ja loodame, et ESTA-t kaasatakse erihoolekande reformi ettevalmistamisesse. Teemapäeva arutelu kokkuvõtte saadame nii SKA-sse kui ka sotsiaalministeeriumisse. 

Teemapäev toimus Iru hooldekodu koolituskeskuses. Päeva lõpus oli võimalik teha majas ringkäik ja tutvuda ka uue korpusega, mis avati aasta eest.

Põhja piirkonna juhatus tänab kõiki, kes teemapäeval osalesid ja kaasa mõtlesid. Kohtumiseni järgmistel üritustel!