Üldkoosolekul võeti kokku möödunud aasta, kinnitati uuendatud põhikiri ja arengukava

23. mail viidi Teamsi virtuaalkeskkonnas läbi ESTA üldkoosolek, kus osales 35 organisatsiooni liiget.

2022. aasta ESTA üldtegevused võeti kokku viies kategoorias, mis tulenevad põhikirjas sätestatud toimingutest: huvikaitse tegevused, kutse tegevused, kommunikatsioon ja mainekujundus, eetikakomitee ning muud lisategevused. Lisaks sellele viidi suuremahulisi tegevusi läbi ka kahe projekti raames.

Lähtuvalt Euroopa Liidu Sotsiaalfondi projektist „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ viidi toetuse kasutamise lepingust tulenevalt ellu järgmisi tegevusi erivaldkondades: meediamaastikul mainekujundus läbi erinevate kajastuste, sotsiaalala töötajate konkurss ja sotsiaalala töötajate tunnustusüritus, iga-aastane ESTA aastakonverents ning kutsekvalifikatsioonide hoidmine ja arendamine. Piirkonnad viisid läbi teemapäevasid sotsiaalala töötajatele ning eetikakomitee eestvedamisel valmis uuendatud sotsiaalala töötajate eetikakoodeks.

Teine projekt „Sotsiaalvaldkonna tööjõu toetamine ja eriala arendamine“ tugineb ESTA ja strateegilise partnerluse lepingule. Projekti märgilisteks tegevusteks olid eelmisel aastal läbi viidud kogemusseminarid ja “Teoreetik-praktik” ühisseminarid koostöös ülikoolidega. Kutse valdkonnas oli fookuses kutsestandardite asjakohasena hoidmine, kutsetaotlemise propageerimine ja kutseteemaline seminar sotsiaalvaldkonna töötajatele. Lisaks veel kutsete seire ja jooksev ettepanekute esitamine kutsekojale kutsete uuendamiseks ja loomiseks ning sotsiaalala kutsete veebiplatvormi uuendamine – kutse taotlemise protsessi lihtsustamine. Algust tehti ka ESTA oma mentorlussüsteemi loomisega ning käivitamisega ja tutvustati WHO QualityRights e-õppe keskkonda. Traditsiooniliselt viidi läbi sotsiaalala töötajate konkurss ning panustati kommunikatsiooni tegevuste toel ühiskonnas sotsiaalvaldkonna maine tõstmisse.

ESTA majandusaasta aruanne koos detailselt lahti kirjutatud tegevustega on leitav siit.

Ühiselt tunnistati kehtetuks kaks dokumenti: ESTA liikmeks arvamise ja väljaarvamise juhend ning sotsiaaltöötajate suhtlemine meediaga – ESTA põhimõtted. Uute dokumentidena võeti ükshäälselt vastu ESTA uuendatud põhikiri, ESTA arengukava 2023-2027 ning ESTA 2023. aasta tegevuskava ja eelarve. Peamised muudatused põhikirjas puudutavad piirkondlike ühendusi, eetikakomitee eesmärki, liikmete sisseastumist, volikogu rolli ja ühtset lähenemist.

Muudatused toimusid ka ESTA juhatuses. Tagasi kutsuti kolm liiget: Annaliisa Täht, Kelli Ilisson ja Olga Pihlak. Ootame endast märku andma sotsiaalvaldkonna töötajatest, kes soovivad kandideerida juhatuse liikmeks.