Toimus ESTA ja Sotsiaalministeeriumi esindajate kohtumine

ESTA ja Sotsiaalministeeriumi esindajad kohtusid 7. aprillil 2017.

Kohtumisel osalesid  Rait Kuuse (SOM), Maarja Krais-Leosk (SOM), Eike Käsi (ESTA), Annika Rannamets (ESTA), Jaanika Luus (ESTA) ja Sirlis Sõmer-Kull (ESTA).

Kohtumise eesmärk oli kaardistada ühise huvi ja koostöö kohad.

Sotsiaalministeeriumi poolt toodud teemad:

 • Hoolekandeteenuste osutamise piirid – KOV teenused, kes mis teenust pakub.
 • Sotsiaalkindlustusametist on välja kujunemas sotsiaalkaitseamet, mis peaks sarnaselt lastekaitse süsteemile pakkuma KOVle ka hoolekandeteenuste osas nõustamist ja tuge ning tegelema kvaliteedi ja järelevalve küsimustega.
 • KOV juhtide teadlikkuse tõstmiseks sotsiaalkaitse küsimustest on SOM käivitanud regulaarsed sotsiaalkaitse juhtide koolitused.
 • Arutelukoht koos ESTAga, kuidas tugevdada sotsiaaltöö praktikat.
 • Sotsiaalkaitseametnik –  lisaks vahetule klienditööle eraldi sotsiaaltöö/teenuste korralduse roll: juhtumikorralduse korraldaja, teenuste arenduse, planeerimise, kogu piirkonna koordineerija.
 • Vabatahtliku/kogukonnatöö tugevdamine, tegevusi toetav raamistik, ESF rahastusskeem.

ESTA poolt toodud teemad:

 • ESTA viib  sotsiaaltöötajate tunnustamise läbi igal aastal sotsiaaltöötajate päeval. SOM osalusel saaks tunnustamine suuremat kõlapinda.
 • Sotsiaaltöötajaid koolitatakse piisavalt, kuid on probleem, et eelkõige madalate palkade tõttu ei liiguta tööle  sotsiaaltöö ametikohtadele. Vajalik täpsem õiguslik raamistik sotsiaaltöö mõistele.
 • Vabatahtlik/kogukonnatöö. ESTA on osalenud vanemaealiste töörühmas ja panustanud eakate vabatahtliku töö raamistiku kujundamisse, mis võiks olla üheks mudeliks ka laiemalt hoolekandes.
 • Hoolekandeteenuste kvaliteedi raamistik. ESTA on huvitatud selgema raamistiku olemasolust ning osalemisest protsessis.

Lepiti kokku:

 1. Vabatahtliku ja kogukonnatöö toetamine: ESTA esitab oma nägemuse, millised on olulised lahendamist vajavad küsimused ja võimalikud lahendused vabatahtliku/kogukonnatööd toetamiseks hoolekandes; milliseid tegevusi võiks vabatahtliku/kogukonnatöö toetamiseks rahastada ESF II voorust (avatakse sügisel)? Järgmine kohtumine antud teemal SOMga 13. juuni kell 13.00 – 14.30 Sotsiaalministeeriumis.
 2. Sotsiaalteenuste kvaliteediraamistik. Eraldi arutelu mais.
 3. Eelnõude kooskõlastamine: SOM saadab eelnõud kooskõlastamiseks, ESTA annab omapoolse arvamuse. Samuti SOM kaasab võimalusel ESTA liikmeid varem diskussiooni. Eriarvamusi arvestatakse ja leitakse aeg nende läbiarutamiseks ning konsensusele jõudmiseks.
 4. Sotsiaaltöö praktika tugevdamine: ESTA pakub omalt poolt välja, mis oleksid olulised tegevussammud/tegevuskava, mida teeb ESTA; mida võiks teha riigi tasandil ja kus on koostöökohad.